Uchwała Nr 258/04

UCHWAŁA NR 258/ 04

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z zakresu zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)
w związku z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami
),

uchwala się, co następuje:

 

§ 1 Ustalić określone w poniższej tabeli zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z zakresu zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania:

 

dochód w rodzinie

% kryterium dochodu wg ustawy

o pomocy społecznej

wysokość zwrotu w procentach liczona od kosztów jednego świadczenia

101 - 150

świadczenie bezpłatne

151 - 200

50

powyżej 200

100

 

§ 2 W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie dożywiania, w szczególności w sytuacji:

- ponoszenia odpłatności za świadczoną pomoc w innej formie;

- konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, ośrodku wsparcia, zakładzie opiekuńczo-leczniczym;

- długotrwałej lub ciężkiej choroby członka rodziny;

- bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego szczególnie w rodzinie niepełnej lub wielodzietnej;

- konieczności ochrony macierzyństwa;

- poniesienia strat w wyniku zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4 Traci moc Uchwała Nr 89/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 lutego 2003r.
w sprawie określenie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane
w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Świecie.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

   

  Przewodniczący

  R a d y M i e j s k i e j

  Jerzy Wójcik

  Uzasadnienie

  Ustawa o pomocy społecznej zobowiązuje radę gminy do określenia, w drodze uchwały, zasad zwrotu za świadczenie z zakresu zadań własnych gminy, w tym
  w odniesieniu do dożywiania. Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie z pomocy społecznej spoczywa na osobie i rodzinie korzystającej z pomocy społecznej cytowanej ustawy, jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego (art.96 ustawy o pomocy społecznej).

  Dożywianie dzieci oraz zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom go pozbawionym jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy. Od kilku lat gminy otrzymywały wsparcie finansowe z budżetu państwa na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

  7 września 2004r. Rada Ministrów przyjęła do realizacji Rządowy Program “Posiłek dla potrzebujących” na 2005r.

  Nowością omawianego Programu jest poszerzenie kręgu odbiorców o:

 1. uczniów szkół ponadpodstawowych,

 2. dzieci z rodzin ubogich od 0-7 roku życia.

oraz osoby stare, chore i niepełnosprawne ze szczególnym uwzględnieniem osób
z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.

Ponadto zostało obniżone kryterium dochodowe uprawniające do bezpłatnych posiłków z 200 do 150%.

Zaproponowane zasady zwrotu za pomoc w formie dożywiania rozkładają koszt zarówno na rodzinę, w zależności od jej sytuacji bytowej, jak i na gminę. Pozwolą na skierowanie tej formy pomocy do jak największej liczby osób wymagających dożywiania.

W związku z powyższym należało wywołać niniejszą uchwałę.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 grudnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (26 stycznia 2005, 09:22:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1948