Uchwała Nr 256/04

UCHWAŁA NR 256/04

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Świeciu przy ul. Wodnej w Świeciu na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami)
w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i us
tawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje :

§ 1 Wyrazić zgodę na wystąpienie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Świeciu przy ul. Wodnej stanowiących drogi nr 1374/56 o pow. 1, 2574ha i nr 1381/33
o pow. 0,0220ha oraz tereny stanowiące zieleń izolacyjną oznaczone jako działki
nr 1374/57 o pow.0,1789ha i nr 1374/54 o pow. 1,1272ha na rzecz mienia komun
alnego Gminy Świecie.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Na mocy ostatecznej decyzji Burmistrza Świecia z dnia 23.08.2004 r. znak BAGiGG-7430-P/51/2004 w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonej w Świeciu, prawo użytkowania wieczystego wydzielonych w wyniku opracowanego projektu podziału jako drogi działek nr 1374/56 o pow. 1,2574ha
i nr 1381/33 o pow. 0,0220ha przeszło z mocy prawa na rzecz Gminy Świecie- stosownie do przepisu art.98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami). Odszkodowanie za prawo użytkowania wieczystego działek przejętych pod drogi zostało przez gminę wypłacone.

Aktem Notarialnym z dnia 29 października 2004r. Rep. A nr 5874/2004 Gmina Świecie nabyła prawo użytkowania wieczystego działek nr 1374/54 o pow. 1,1272ha
i nr 1374/57 o pow. 0,1789ha położonych w Świeciu stanowiących zieleń izolacyjną. Uzasadnionym jest aby w/w działki były własnością gminy.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 grudnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (26 stycznia 2005, 09:16:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1639