Uchwała Nr 254/04

UCHWAŁA NR 254/04

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 29/02 z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 21 ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr 29/02 z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., poprzez nadanie nowej treści załącznikowi Nr 1 do zmienianej uchwały, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. przyjęty został uchwałą nr 29/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002 r. Po dwuletnim okresie realizowania planu zaszła konieczność jego aktualizacji. Jest to spowodowane przede wszystkim kolejnością potrzeb inwestycyjnych. W zaktualizowanym planie uszczegółowione zostały przedsięwzięcia, które będą realizowane w 2005 i 2006 roku, natomiast pozostałe inwestycje podane zostały w perspektywie realizacji w latach 2007 – 2012.

Plany przedsięwzięć modernizacyjno – inwestycyjnych mają istotny wpływ na kształtowanie cen świadczonych usług. Głównym źródłem finansowania inwestycji będą odpisy amortyzacyjne i zysk, natomiast w przypadku wydatków przekraczających te wartości – źródłem środków finansowych będą dotacje i kredyty.

Załącznik (8kB) zip

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 grudnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (26 stycznia 2005, 09:12:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2335