Uchwała Nr 253/04

UCHWAŁA NR 253/04

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r poz. 1591 z późniejszymi zmianami1) w związku z art. 30 ust. 6 i art.54, ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami2 ) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat ( Dz. U. z 2000r. Nr 39, poz.455 z późniejszymi zmianami3),

uchwala się, co następuje:

§ 1 Ustala się regulamin wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę Świecie określający:

 1. wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
  oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

 2. szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,

 3. wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

§ 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. dyrektorze placówki – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub przedszkola,

 2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Karta Nauczyciela,

 3. rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie MEN z dnia 11 maja 2000 r. (Dz. U Nr 39, poz. 455 z późn. zmianami) w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych
  i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat zwanego dalej rozporządzeniem
  w sprawie wynagradzania,

 4. placówce – należy przez to rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum lub przedszkole.

§3 Przepisy regulaminu obowiązują wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie.

§ 4 Termin i miejsce wypłaty określa regulamin pracy.

§ 5 1. Regulamin wynagradzania ustala warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą.

2. Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało wymogom określonym w przepisie art. 30 ust. 3 i 4 ustawy Karta Nauczyciela.

3. Wynagrodzenie za pracę powinno odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom nauczyciela oraz uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy.

I. OGÓLNE ZASADY WYNAGRADZANIA

§ 6 Wynagrodzenie nauczyciela ustala dyrektor placówki, a dyrektora Burmistrz wg zasad określonych w ustawie, rozporządzeniu oraz w niniejszym regulaminie.

§7 Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługują następujące tytuły wynagrodzenia:

 1. składniki wynagrodzenia za wykonywanie pracy:

  1. wynagrodzenie zasadnicze,

  2. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

  3. dodatek funkcyjny,

  4. dodatek motywacyjny,

  5. dodatek za warunki pracy,

  6. dodatek za wysługę lat,

  7. dodatek za specjalizację,

  8. wynagrodzenie za zajęcia pozalekcyjne,

  9. dodatkowe wynagrodzenia roczne,

    

   1. nagrody uznaniowe,

   2. inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy:

  1. nagrody jubileuszowe,

  2. zasiłek na zagospodarowanie,

  3. wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy,
  4. odprawa emerytalno – rentowa,
  5. odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy
  6. odprawa pośmiertna,
  7. inne obligatoryjne świadczenia wynikające z mocy przepisów prawa pracy.

 

II. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

§ 8 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ustala w rozporządzeniu:

 1. wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin określony w art. 42 ust. 3 ustawy,

 2. sposób obliczania minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin określony w art. 42 ust. 4 a ustawy.

 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego wynikająca z uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego, następuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

 4. Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze zajęć otrzymują wynagrodzenie zasadnicze proporcjonalne do czasu pracy.

§ 9 1. Wynagrodzenie zasadnicze dyrektorów placówek wynosi 120% wynagrodzenia,
o którym mowa w § 8.

 1. Wynagrodzenie wicedyrektora wynosi 110% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8.

   

  III. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE

  I ZASTĘPSTWA DORAŹNE

  §10 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych przysługują wyłącznie za godziny świadczonej pracy potwierdzone w dokumentacji placówki.

  2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych wypłaca się z dołu.

 2. Godziny zastępstw doraźnych mogą być przyznane wyłącznie nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do realizacji danego typu zajęć lub zajęć pokrewnych.

 

§ 11 Wysokość stawki za jedną godzinę ponadwymiarową oraz godzinę zastępstw doraźnych oblicza się dzieląc odpowiednią minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wynikającą z tabeli będącej załącznikiem do rozporządzenia przez miesięczną liczbę godzin będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tego nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

 

 

IV. DODATEK FUNKCYJNY

§ 12 1. Dodatek funkcyjny przysługuje:

  1. dyrektorowi, wicedyrektorowi placówki,
  2. wychowawcy klasy,
  3. opiekunowi stażu.
 1. Dodatek funkcyjny może być przyznany innym osobom, o ile zakres ich obowiązków będzie związany z zajmowaniem stanowiska funkcyjnego.

§ 13 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 12 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia .

 1. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

 2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności
  w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca z tym dniem.

 3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 4. W przypadku zbiegu prawa do kilku dodatków funkcyjnych z różnych tytułów nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny za każdy tytuł odrębnie.

§ 14 1. Ustala się wysokość poszczególnych dodatków funkcyjnych jako odpowiedni procent określonej w rozporządzeniu minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim
i przygotowaniem pedagogicznym:

  • dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów -od 15% do 30%

  • dyrektor szkoły liczącej od 8 do 16 oddziałów -od 20% do 40%

  • dyrektor szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów -od 30% do 70%

  • dyrektor przedszkola -od 15% do 30%

  • wicedyrektor - do 70% dodatku dyrektora szkoły

  • dodatek za wychowawstwo w szkołach podstawowych i gimnazjach - 3%

  • dodatek za wychowawstwo w przedszkolach – 3%

  • opiekun stażu - 2,5%

 1. Kwota obliczonego dodatku funkcyjnego jest zaokrąglona do pełnych złotych.

 2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły, w granicach stawek określonych w pkt. 1 ustala Burmistrz Świecia, uwzględniając między innymi wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających
  z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe
  i środowiskowe w jakich szkoła funkcjonuje, a dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze – dyrektor szkoły.

 

 

 

 

V. DODATEK MOTYWACYJNY

 

§ 15 Dodatek motywacyjny stanowi dodatek do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli wyróżniających się w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Kwota środków na dodatki motywacyjne w danej placówce wynosi 3% iloczynu liczby nauczycieli pełnozatrudnionych przez minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela mianowanego z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

§16 Minimalna kwota dodatku motywacyjnego wynosi 7% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela mianowanego z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym, a maksymalna kwota tego dodatku może być równa trzykrotności kwoty minimalnej. Dodatki motywacyjne przyznaje dyrektor kierując się następującymi zasadami:

 1. dobre i bardzo dobre wyniki dydaktyczne i wychowawcze,

 2. przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad i zawodów,

 3. jakością świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,

 4. oceną pracy nauczyciela,

 5. zaangażowaniem w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela,

 6. podnoszenie kwalifikacji i dzielenie się doświadczeniem zawodowym,

 7. poszukiwanie nowych, efektownych form współpracy z rodzicami oraz uczniami,

 8. otaczanie szczególną opieką uczniów z rodzin patologicznych oraz biednych,

 9. poświęcanie czasu na zajęcia typu: wycieczki, biwaki, zloty i inne organizowane przez szkołę dodatkowe imprezy.

Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy, w związku z tym istnieje możliwość jego obniżenia, podwyższenia lub cofnięcia jeżeli ulegną zmianie warunki, które uzasadniały jego przyznanie w określonej wysokości, bez konieczności jego wypowiadania.

Informacje wraz z uzasadnieniem o udzielonych dodatkach motywacyjnych dyrektor placówki jest zobowiązany przedstawić na posiedzeniu najbliższej rady pedagogicznej.

§ 17 Dodatek motywacyjny dyrektorom placówek przyznaje Burmistrz.

§ 18 Dodatek motywacyjny jest przyznawany na okres pół roku.

§ 19 Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

VI. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 20 Dodatek za wysługę lat wypłaca się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

VII. DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 21 Z tytułu pracy w warunkach trudnych przysługuje nauczycielowi dodatek za warunki pracy w wysokości 15% wynagrodzenia za zrealizowaną miesięczną ilość godzin w tych warunkach.

§ 22 Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje nauczycielowi dodatek za warunki pracy w wysokości 10% wynagrodzenia za zrealizowaną miesięczną ilość godzin w tych warunkach.

§ 23 1. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy określa MENiS w rozporządzeniu.

 1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek za warunki pracy.

 

VIII. DODATEK ZA SPECJALIZACJĘ

§ 24 Ustala się następujące wysokości dodatków za specjalizację jako procent minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym określone
w załączniku do rozporządzenia:

 1. za I stopień specjalizacji zawodowej - 2,15%

 2. za II stopień specjalizacji zawodowej - 3,35%

 3. za III stopień specjalizacji zawodowej - 4,71%

Określone powyżej kwoty zaokrągla się do pełnych złotych.

 

IX. WYNAGRODZENIE ZA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

§ 25 1.Wynagrodzenie za zajęcia prowadzone w ramach dodatkowych zajęć z kultury fizycznej opłaca się w taki sam sposób jak wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych.

 1. Nauczyciel kultury fizycznej biorący udział w zawodach sportowych oraz nauczyciel biorący udział w konkursach i turniejach lub olimpiadach przedmiotowych otrzymuje za sprawowaną opiekę nad uczniami w czasie trwania tych zawodów, konkursów
  lub turniejów ryczałtowe wynagrodzenie jak za 1,5 godziny ponadwymiarowej nauczyciela świetlicy.

§ 26 1. Wynagrodzenia za zajęcia prowadzone w ramach kół zainteresowań ustala się w taki sam sposób jak wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych.

 1. Wynagrodzenia za zajęcia prowadzone w ramach kół zainteresowań, których program opracowany przez nauczyciela wygrał konkurs ogłoszony przez dyrektora szkoły ustala się w wysokości o 25% wyżej niż stawka , o której mowa w pkt.1.

X. NAGRODY UZNANIOWE

§ 27 Za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczyciel może otrzymać nagrodę dyrektora szkoły lun nagrodę Burmistrza.

§ 28 Nagrody Burmistrza przyznaje się w oparciu o regulamin określony w uchwale Rady Miejskiej Nr 58/03.

§ 29 1. Nagrodę dyrektora placówki nauczyciel otrzymuje zgodnie z regulaminem nagród dyrektora uzgodnionym ze związkami zawodowymi.

Wysokości nagrody dyrektora stanowi równowartość najniższego wynagrodzenia.

 

 

 

XI. INNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY

§ 30 Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest wypłacane na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

 

§ 31 Nagroda jubileuszowa, zasiłek na zagospodarowanie, odprawa emerytalno-rentowa

Wysokość i zasady przyznawania:

 1. nagrody jubileuszowej,

 2. zasiłku na zagospodarowanie,

 3. odprawy emerytalno – rentowej

 4. dodatkowego wynagrodzenia rocznego

 5. świadczeń socjalnych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 6. środków na dokształcanie i doskonalenia nauczycieli

określa ustawa Karta Nauczyciela, przepisy rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz inne akty prawne.

 

§ 32 Dodatek mieszkaniowy

 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż polowa obowiązkowego wymiaru godzin w placówkach Gminy Świecie położonych w miejscowościach wiejskich posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje dodatek mieszkaniowy, o ile nie pobiera takiego dodatku z mocy ustawy
  o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.

 2. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1 przysługuje dodatek mieszkaniowy
  w wysokości 10 złotych na osobę będącą członkiem jego rodziny.

 3. Do członków rodziny, o których mowa w punkcie 2 zalicza się oprócz nauczyciela wspólnie z nim zamieszkujących współmałżonka oraz dzieci i rodziców będących na jego wyłącznym utrzymaniu.

 4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącego także nauczycielem przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy.

 5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela.

 6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

 7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
  w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

 8. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, pobierania zasiłku
  z ubezpieczenia społecznego korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego
  w odrębnych przepisach

 

§ 33 Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy

 1. Za czas niezdolności do pracy wskutek:

   1. choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającą łącznie do 35 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia,

   2. wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby zawodowej lub choroby przypadającej w czasie ciąży w okresie 35 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

    1. Wynagrodzenie to oblicza się wg zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy nie wyłączając dni wolnych od pracy.

    2. Wynagrodzenie to:

  1. nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy zasiłku chorobowego,

  2. nie przysługuje w przypadkach, w których nauczyciel nie ma prawa do zasiłku chorobowego.

     § 34 Odprawa pośmiertna

     1. W razie śmierci nauczyciela w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

     2. Wysokość tej odprawy uzależniona jest od okresu pracy w placówce i wynosi:

      1. jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli nauczyciel był zatrudniony krócej niż 10 lat

      2. trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli nauczyciel był zatrudniony co najmniej 10 lat

      3. sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli nauczyciel był zatrudniony co najmniej 15 lat

       1. Odprawa przysługuje następującym członkom rodziny pracownika:

      1. małżonkowi

      2. innym członkom rodziny spełniającym, warunki wymaganym do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

       1. Odprawę dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny.

       2. Jeżeli po zmarłym nauczycielu pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy należnej kwoty.

      

     XII. POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA

     § 35 1. Z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

     a) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

     b) sumy egzekwowane na mocy tytułów na pokrycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne,

     1. zaliczki udzielone pracownikowi,

     2. kary pieniężne przewidziane w art. 108 kp,

     e) inne należności – za pisemną zgodą pracownika.

      1. Potrąceń dokonuje dyrektor w kolejności j.w według zasad określonych przez Kodeks Pracy.

     1. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się w pełnej wysokości kwoty wypłacane
      w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

     XIII. PRZEPISY KOŃCOWE

     § 36 Regulamin może być zmieniony w formie aneksów w trybie przyjętym dla uchwalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli.

      

     § 37 W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Pracy i aktów wykonawczych do Kodeksu Pracy.

     § 38 Regulamin został uzgodniony z przedstawicielami związków zawodowych

      

     § 39 Traci moc uchwała nr 242/2000 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie.

      

     § 40 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

     § 41 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

     2. Przepisy uchwały dotyczące składników wynagrodzenia za wykonanie pracy, nagród uznaniowych oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązują
     od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

      

     Przewodniczący
     Rady Miejskiej
     Jerzy Wójcik

     Uzasadnienie

     Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela spowodowała konieczność corocznego uchwalania przez organ prowadzący szkoły regulaminu wynagradzania dla nauczycieli. Niniejszy regulamin zgodnie z art.30, ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela został uzgodniony ze związkami zawodowymi.

   metryczka


   Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 grudnia 2004)
   Opublikował: Magdalena Jasińska (26 stycznia 2005, 09:07:59)

   Ostatnia zmiana: brak zmian
   Liczba odsłon: 3802