Uchwała Nr 6/02

Uchwała Nr 6/02

R a d y    M i e j s k i e j    w Świeciu
z dnia 5 grudnia 2002r.

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Świecia.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) w związku z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych  (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1593 ze zmianami )

R a d a     M i e j s k a
uchwala:

§ 1

Upoważnić Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Świecia.

§ 2

Niniejsza uchwała nie obejmuje prawa do ustalania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu wynagrodzenia Burmistrza.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                       Przewodniczący
                                                                                 R a d y    M i e j s k i e j
        
                                                                                        Jerzy Wójcik

 

U z a s a d n i e n i e


Zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza dokonuje organ stanowiący samorządu terytorialnego lub w zakresie ustalonym przez ten organ, w odrębnej uchwale, jego przewodniczący.  
Ustawa powyższa zastrzega, że uchwała ta nie może obejmować prawa do ustalania przez przewodniczącego organu stanowiącego wynagrodzenia Burmistrza.
Przewodniczący Rady Miejskiej na mocy niniejszej uchwały dokonywać będzie mógł między innymi: nawiązywania stosunków pracy, określania terminu i miejsca odbywania podróży służbowych, akceptowania wypłaty świadczeń socjalnych, nagrody jubileuszowej i rocznej, wykorzystywania urlopów.

 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (5 grudnia 2002)
Opublikował: Henryka Głowacka (3 lipca 2003, 08:48:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2221