Uchwała Nr 255/04

UCHWAŁA NR 255/04

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia i określenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art.18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747
z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdzić taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na poziomie następującym:

  1. cena za dostarczenie 1 m3 wody: 1,82 zł

  2. cena za odprowadzanie 1 m3 ścieków:

  1. dla gospodarstw domowych: 2,30 zł

  2. dla pozostałych: 3,70 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od 1 lutego 2005 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Regulacje cen świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji usług dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków odbywają się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury będącym przepisem wykonawczym do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Zakład prowadzi działalność zgodnie z uzyskanym w lipcu 2002 roku zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie całej gminy Świecie. Woda dostarczana mieszkańcom pochodzi z czterech ujęć znajdujących się na terenie miasta oraz dwóch ujęć wiejskich. Woda odpowiada warunkom określonym przez Ministra Zdrowia dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ. U. 02.203.1718).

Do maja 2004 roku w celu zaopatrzenia w wodę wsi Sartowice, Zakład kupował wodę od gospodarstwa rolnego. Upadłość zakładu rolnego w Sartowicach spowodowała konieczność podłączenia odbiorców do miejskiego systemu wodociągowego.

Wsie Czaple, Czapelki zaopatrywane są ze stacji wodociągowej Fermy w Czaplach. Rosnące koszty zakupu wody oraz brak stabilizacji jej dostaw w dłuższym okresie powodują konieczność ujęcia w planach inwestycyjnych najbliższych lat przyłączenia tych wsi do miejskiego systemu wodociągowego, tak jak to miało miejsce w przypadku Sartowic.

Rok 2004, z powodu zmiany umowy z Frantschach Świecie na odprowadzenie ścieków do biologicznej oczyszczalni, był rokiem inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną. Poprawa jakości odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków była jednym z głównych powodów modernizacji przepompowni centralnej oraz stacji zlewczej na oczyszczalni mechanicznej. Zakończenie tych inwestycji znalazło swoje odbicie w kosztach następnych lat poprzez odpisy amortyzacyjne od nowych urządzeń, ale także rat kapitałowych od zaciągniętego kredytu w WFOŚ.

Realizowano także inwestycje w sieć kanalizacyjną na terenie gdzie nie była dotychczas uregulowana gospodarka ściekowa, tj. na ulicy Witosa, Wodnej, Ciepłej.

Obok zwiększonej amortyzacji na wzrost kosztów odprowadzenia i unieszkodliwienia ścieków mają wpływ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Opłaty te w przypadku ścieków liczone są za ładunek zanieczyszczeń, jak i składowanie odpadów powstających podczas wstępnego oczyszczenia (piasek, skratki).

Wprost z rozporządzenia wynika obowiązek ustalania niezbędnych przychodów, na rok obowiązywania nowych taryf, jako sumę iloczynu kosztów poniesionych w poprzednim okresie obliczeniowym i średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów konsumpcyjnych w przypadku świadczeń na rzecz pracowników oraz średniorocznego wskaźnika wzrostu cen produkcji w przypadku pozostałych kosztów. Tym samym koszty poniesione w 9-ciu miesiącach tego roku oraz 3-ch miesiącach roku poprzedniego są podstawą do obliczenia niezbędnych przychodów w roku przyszłym. Rozporządzenie wskazuje także obowiązek kalkulowania stawek w taki sposób by zapewnić : a) samofinansowanie się działalności przedsiębiorstwa, b) motywowanie odbiorców do racjonalnego korzystania z wody ograniczenia zanieczyszczeń ścieków, c) eliminacji subsydiowania skośnego tzn. przychody z wody nie powinny pokrywać kosztów unieszkodliwienia ścieków, d) łatwość ustalenia opłat. Na te elementy wskazywała podczas swojej kontroli Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy.

Wzrost cen wody prawie w całości pokrywa się ze wskaźnikiem wynikającym przywołanym w rozporządzeniu.

Koszty odprowadzenia ścieków wzrosły ponad wartości wskaźnikowe, na co bezpośredni wpływ mają inwestycje przedstawione powyżej.

Wzrost kosztów usług dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków dla czteroosobowej rodziny wyniesie miesięcznie 3,50 zł. W przypadku terenów wiejskich w większości przypadków podwyżka będzie obejmowała tylko usługę dostarczenia wody o 0,09 zł. Średnie zużycie wody na wsi jest ponad połowę niższe od miejskiego, co daje podwyżkę kosztów w kwocie 0,77 zł na rodzinę (zakładamy model rodziny wiejskiej jako sześcioosobowy). Poziom uznawany za bezpieczny w przypadku opłat za usługi dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków wynosi 5% dochodu mieszkańca. Po proponowanych podwyżkach na terenie naszej gminy ten poziom nie zostanie przekroczony.

Regulacje taryf w proponowanym zakresie pozwolą zakończyć nadchodzący rok z dodatnim wynikiem ekonomicznym oraz pokryć zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytu.

Przewidywane inwestycje na 2005 rok nastawione są na stabilizację w dostawie wody w latach następnych (m. in. budowa nowych studni głębinowych, poprawa hydrauliki układu wodociągowego), zmniejszenie energochłonności produkcji oraz poprawę warunków jej dostawy. Planowane do realizacji przedsięwzięcia wpłyną również bezpośrednio na poprawę standardów jakościowych świadczonych usług, m. in. sprawniejszą obsługę bezpośrednią klienta (regulaminowy obowiązek stworzenia biura obsługi klienta) oraz szybszą i efektywniejszą reakcję na zgłaszane awarie (pogotowie techniczne).

 

metryczka


Wytworzył: Rady Miejskiej w Świeciu (27 grudnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (25 stycznia 2005, 08:13:28)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jasińska (26 stycznia 2005, 09:51:59)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1920