Uchwała Nr 5/02

Uchwała Nr 5/02

R a d y    M i e j s k i e j   w  Świeciu
z dnia 5 grudnia  2002r

w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej.


Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 1998r Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  ( tekst jedn. Dz. U z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami )

R a d a    M i e j s k a
uchwala:

§

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego wybranego w okręgu w wyborczym Nr 2 w wyborach do Rady Miejskiej stwierdzić wstąpienie na to miejsce  Pana Zbigniewa Mieczysława  Myrdy.


§

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                     Przewodniczący
                                                                                R a d y   M i e j s k i e j

                                                                                       Jerzy Wójcik


U z a s a d n i e n i e


W okręgu wyborczym Nr 2 w Świeciu nastąpiło wygaśnięcie mandatu radnego a Rada Miejska stwierdziła ten fakt podejmując stosowną uchwałę.
Kolejnym kandydatem z tej samej listy, który w wyborach do Rady Miejskiej uzyskał największą liczbę głosów jest  Pan Zbigniew Mieczysław Myrda i jest to zgodne z  art. 194 ust 1  ustawy z dnia  27 lipca 1998r - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Swieciu (5 grudnia 2002)
Opublikował: Henryka Głowacka (3 lipca 2003, 08:29:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2027