Uchwała Nr 251/04

UCHWAŁA NR 251/04

R A D Y M I E J S K I E J W ŚWIECIU

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów
i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)

uchwala się co następuje:

§ 1 Uchwala się budżet Gminy Świecie na rok kalendarzowy 2005.

§2 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu gminy

w wysokości w tym: - 62.576.786,- zł

 • dochody z podatków i opłat lokalnych - 21.535.000,- zł

 • udziały w podatkach - 17.500.000,- zł

 • dotacje celowe w tym: - 7.980.460,- zł

 • na zadania zlecone - 6.703.060,- zł

 • na zadania realizowane na podstawie porozumień - 1.000,- zł

 • na zadania własne - 1.276.400,- zł

 • subwencja ogólna - 12.912.598,- zł

 • dochody z majątku Gminy - 1.575.500,- zł

2. Szczegółowy podział dochodów w/g pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera zał. Nr 1.

§3 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 64.076.786,- zł

a) wydatki bieżące w tym: - 54.062.994,- zł

 • wynagrodzenia i pochodne - 25.311.054,- zł

 • dotacje z budżetu w tym: - 4.287.536,- zł

 • dotacje dla instytucji kultury - 3.116.000,- zł

 • dotacje dla zakładu budżetowego - 765.000,- zł

 • dotacje dla SPZOZ - 10.000,- zł

 • dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora

finansów publicznych - 336.536,- zł

 • wydatki na obsługę długu Gminy wg załącznika Nr 9 - 900.000,-

 • wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń - 550.000,- zł

b) wydatki majątkowe - 10.013.792,- zł

2. Szczegółowy podział wydatków wg pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera zał. Nr 2.

§4 Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 1.500.000,- zł zostanie pokryty pożyczką

preferencyjną z WFOŚiGW.

§5 Przyjmuje się plan finansowy zadań zleconych Gminie zgodnie z załącznikiem Nr 7,

w tym:

dochody - 6.703.060,- zł

wydatki - 6.703.060,- zł

§6 Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów gminy

na rok 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 3, który wykazuje:

nowo zaciągnięte kredyty - 1.500.000,- zł

zaplanowane zaoszczędzone środki - 1.955.000,- zł

oraz spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości - 1.955.000,- zł

§7 Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości

co stanowi 0,32% planu dochodów - 200.000,- zł

§8 Określa się wydatki majątkowe w wysokości - 10.583.792,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 w tym:

 • wydatki majątkowe z budżetu - 10.013.792,- zł

 • wydatki majątkowe z GFOŚiGW - 570.000,- zł

§9 Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych - 370.000,- zł

oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych w wysokości - 370.000,- zł

§10 Przyjmuje się plany finansowe zakładu budżetowego i środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

- zakład budżetowy

przychody - 5.457.800,- zł

wydatki - 5.498.075,- zł

- środki specjalne

przychody - 661.411,- zł

wydatki - 697.010,- zł

§11 Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2005 w wysokości 1.760.000,-zł, w tym na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 570.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§12 Wyodrębnia się środki w budżecie do dyspozycji rad sołeckich w wysokości
222.660,- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§13 Przyjmuje się informację o szacunkowym stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2004r. zgodnie z załącznikiem Nr 10

- wartość gruntów - 77.240.000,- zł

- wartość obiektów - 53.196.000,- zł

§14 1. Określa się kwotę w wysokości 1.000.000,- zł, do której Burmistrz Świecia może udzielać pożyczek i poręczeń na 2005 rok.

2. Określa się maksymalną kwotę 5.000.000,- zł, do której Burmistrz Świecia może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2005.

3. Określa się maksymalną wysokość, do której Burmistrz Świecia może zaciągać krótkoterminowe kredyty i pożyczki na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku 2005 do wysokości 3.000.000,- zł

4. Upoważnia się Burmistrza Świecia do spłat zobowiązań Gminy Świecie.

5. Upoważnia się Burmistrza Świecia do lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§15 Upoważnia się Burmistrza Świecia do dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków bieżących i inwestycyjnych między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

§16 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§17 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

Załączniki (442kB) zip

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 grudnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (6 stycznia 2005, 13:47:40)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jasińska (26 stycznia 2005, 09:55:43)
Zmieniono: uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1795