Uchwała Nr 3/02

Uchwała Nr 3/03  
R a d y    M i e j s k i e j    w  Świeciu
z dnia 16 listopada 2002r.


w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.


Na podstawie art. 18 ust.1 i art.19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  ( tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami )


R a d a    M i e j s k a

uchwala:

§ 1


Ustalić liczbę wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  - 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                             Przewodniczący
                                                                                         R a d y   M i e j s k i e j

                                                                                               Jerzy Wójcik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (16 listopada 2002)
Opublikował: Henryka Głowacka (2 lipca 2003, 15:14:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1662