Uchwała Nr 250/04

Uchwała Nr 250/04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 370/98 z dnia 12 marca 1998 r. dotyczącej zasad odpłatności rodziców za korzystanie z przedszkoli i żłobków stanowiących własność komunalną Gminy Świecie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) w związku
z art. 105 ustawy z dnia 7 września 1990 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1 W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 370/98 regulującej zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i żłobku wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1, pkt 2 dotychczasowy zapis zastąpić treścią “ przedszkola – wysokość kosztów wyżywienia plus 8% minimalnego wynagrodzenia za pracę”,

  2. w § 1, pkt. 3 dotychczasowy zapis zastąpić treścią “ żłobki – wysokość kosztów wyżywienia plus 11% minimalnego wynagrodzenia za pracę”,

  3. w treści uchwały sformułowanie “najniższe wynagrodzenie” zastępuje się sformułowaniem “minimalne wynagrodzenie za pracę”.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

W związku z faktem, że rosną koszty utrzymania przedszkoli związane głównie ze zmianą poziomu wynagrodzeń maleje udział rodziców w ponoszonych przez Gminę kosztach. Proponowana zmiana spowoduje wzrost opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu
i żłobku. Opłata ta w przedszkolu będzie wynosiła 74 zł, a w żłobku 91 zł. Mimo wzrostu, będzie to jedna z najniższych opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu w województwie Kujawsko-Pomorskim. Dla przykładu w Chojnicach wynosi ona 107 zł, w Grudziądzu 93 zł, w Chełmnie 79 zł , w Bydgoszczy 109 zł.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 listopada 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (29 listopada 2004, 14:40:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2184