Uchwała Nr 249/04

Uchwała Nr 249/ 04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie uchwalenia Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym dla Gminy Świecie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ),

uchwala, co następuje:

§ 1 Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym dla Gminy Świecie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Nowa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązująca od 1.06.2004r. umożliwia organizowanie robót publicznych dla bezrobotnych na okres do 12 m-cy przy wykonywaniu prac mających na celu reintegrację zawodową i społeczną, określoną na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym, organizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z 2003r. dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym stworzyła możliwość podejmowania przez Gminy działań w tym zakresie, m.in. poprzez działalność Klubu Integracji Społecznej. W związku z narastającą liczbą osób kwalifikujących się do programu, korzystających z pomocy społecznej, należało przedłożyć niniejszy projekt.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 249/04
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 25 listopada 2004r.

Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym dla Gminy Świecie.

 

I Podstawa prawna programu

Art. 3 ust. 1 i 2, art.15 pkt. 6, art.17 ust.1 pkt.10 i ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593), art.1 i 18 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143) oraz art. 2 ust. 1 pkt. 32 i art.9 ust.1 pkt.12 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001).

II Uzasadnienie i opis programu

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest też zapobieganie powstawaniu tych sytuacji , przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym stwarza propozycje metod organizowania pomocy dla osób zagrożonych marginalizacją życia społecznego, jedną z nich jest Klub Integracji Społecznej.

KIS ma zapewnić tym osobom uczestnictwo w zajęciach mających na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych oraz odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy.

III Diagnoza problemu, analiza zasobów

W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy na 31.10.2004 r. zarejestrowanych jest 2908 osób bezrobotnych z terenu Gminy Świecie, w tym ponad 80% nie posiada prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Dotychczas z pomocy społecznej w 2004 roku w Gminie Świecie skorzystało 1851 rodzin (5601 osób w rodzinach). Głównym powodem korzystania z pomocy obok ubóstwa – 1481 rodzin, było bezrobocie – 1258 rodzin. Tak więc 68% beneficjentów pomocy społecznej otrzymuje pomoc z uwagi na brak pracy.

Obecnie, tj. stan na 30.09.2004 r. wg rozeznania pracowników socjalnych jest łącznie 701 osób kwalifikujących się do programu, w tym 651 osób długotrwale bezrobotnych.

Bazą do utworzenia KIS jest funkcjonujący od 2 lat przy Ośrodku Pomocy Społecznej Klub Pomocy Bezrobotnemu, którego program działania zostanie podzielony pomiędzy PUP – reintegracja zawodowa i OPS – reintegracja społeczna, dzięki temu będziemy mogli objąć tą formą pomocy większą liczbę osób.

Podejmowane od dwóch lat przez Gminę Świecie wysiłki związane z organizowaniem dla średnio 100 osób rocznie subsydiowanych miejsc pracy dają wymierne rezultaty w postaci aktywizowania bezrobotnych i łagodzenia skutków długotrwałego bezrobocia, gdyż po 12 miesiącach zatrudnienia, jeśli nie ma pracy można skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych przez kolejne 12 miesięcy. Okazały się adekwatną do oczekiwań i możliwości formą aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych. Roczne subsydiowanie miejsc pracy będzie stanowiło kontynuację reintegracji zawodowej dla tej grupy osób.

IV Cele i spodziewane efekty programu

Celem nadrzędnym programu jest osiągnięcie własnym staraniem klienta pomocy samodzielności ekonomicznej.

Celem utworzenia KIS jest reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych będących klientami pomocy społecznej, osób bezdomnych i innych dotkniętych dysfunkcjami mieszkańców Gminy Świecie poprzez edukację personalną, zawodową i społeczną.

Spodziewane efekty programu to w szczególności:

 • przeciwdziałanie negatywnym skutkom długotrwałego bezrobocia

 • umożliwienie uczestnikom programu powrotu do pełnionych ról społecznych, także poza rodziną – roli pracobiorcy, a tym samym zapewnienie sobie i rodzinie bezpieczeństwa socjalnego

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – podejmowanie przez osoby zagrożone użytecznych ról społeczno – zawodowych

 • realizacja zadania własnego gminy, tj. pracy socjalnej poprzez pomoc osobom w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

V Adresaci programu

Adresatami programu są przede wszystkim:

 1. osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy przez okres co najmniej 24 m – cy )

 2. bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności

 3. uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego

 4. uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej

 5. zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem,

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym; są mieszkańcami Świecia.

Program nie stosuje się do w/w osób, jeśli mają prawo do:

 • zasiłku dla bezrobotnych

 • zasiłku przedemerytalnego

 • świadczenia przedemerytalnego

 • renty socjalnej

 • renty strukturalnej

 • renty z tytułu niezdolności do pracy

 • emerytury.

VI Metody realizacji

1.Praca z indywidualnym przypadkiem - wywiad środowiskowy, indywidualna diagnoza doradcy zawodowego, konsultacja psychologiczna.

2.Praca z grupą:

a.KIS - działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym

b.PUP – działania z wykorzystaniem instrumentów i usług rynku pracy.

Podstawą kwalifikacji uczestników do KIS będzie wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego OPS, który stwierdzi, że objęcie rodziny programem będzie miało wpływ na zminimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia lub wykluczenia społecznego. Następnie komisja złożona z: pracownika socjalnego OPS, pracownika PUP i pracownika UM dokona ostatecznej weryfikacji osób wg zapotrzebowania na konkretne umiejętności i okres braku zatrudnienia.

Uczestnictwo w KIS jest dobrowolne.

Osoby chętne do uczestnictwa w zajęciach KIS podpiszą z OPS kontrakt socjalny zobowiązujący do systematycznego uczestnictwa w zajęciach.

Świecie, dn. 2.11.2004 r.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 listopada 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (29 listopada 2004, 14:37:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3067