Uchwała Nr 248/04

Uchwała Nr 248/04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2005 Gminy Świecie z podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

uchwala się, co następuje :

§ 1. Uchwala się “Program współpracy na rok 2005 Gminy Świecie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 248/04

Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 listopada 2004 r.

----------------------------------------------------------------

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ŚWIECIE Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Wstęp

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego stanowią bazę dla rozwoju lokalnych społeczności. Skupiają one najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli, stąd niezbędne jest ich włączenie w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa.

Gmina Świecie będzie wspierać podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w realizacji ważnych celów społecznych.

Gmina będzie podejmować działania, we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służące aktywizacji mieszkańców, zwłaszcza osób starszych oraz niepełnosprawnych. Szczególny nacisk we współdziałaniu kładziony będzie na intensyfikację działań wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój kultury, sztuki i sportu.

Ilekroć w Programie mówi się o :

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ),

Rozdział I

CELE PROGRAMU

Cel główny

Głównym celem Programu jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między Gminą Świecie i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Cele szczegółowe :

 1. umocnienie lokalnych działań oraz stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej,
 2. umacnianie w świadomości społecznej mieszkańców Gminy Świecie poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i wspólnotę lokalną,
 3. zwiększenie wpływu organizacji pozarządowych na kreowanie polityki społecznej w gminie,
 4. prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców gminy,
 5. poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb społecznych,
 6. otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez Gminę Świecie.

Rozdział II

Przedmiot współpracy

 1. Przedmiotem współpracy Gminy Świecie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest :
  1. realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
  2. podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,
  3. tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
  4. określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
  5. konsultowanie aktów prawa miejscowego.

Rozdział III

Podmioty programu współpracy

 1. Program współpracy dotyczy prowadzących swoją działalność na terenie Gminy Świecie lub dla jej mieszkańców ( bez względu na siedzibę ) podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 informują o swojej gotowości do współpracy i działań na rzecz Gminy Świecie poprzez wypełnienie i aktualizowanie ( nie rzadziej niż co 12 miesięcy) ankiety dotyczącej swojej działalności.

Rozdział IV

Formy współpracy

 1. Gmina Świecie realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach :
  1. zlecania podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
  2. współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszu strukturalnych Unii Europejskiej,
  3. udziału, w miarę możliwości, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych Gminy Świecie,
  4. użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych oraz udostępniania lokalu na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
  5. promocji działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w mediach,
  6. pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.

Rozdział V

Zlecanie realizacji zadań publicznych

 1. Gmina Świecie będzie wspierać realizację zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
 2. Dotacje nie będą udzielane na :
  1. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
  2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
  3. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup grantów,
  4. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
  5. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
  6. działalność polityczną i religijną.
 3. Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, Burmistrz Świecia opublikuje informacje o nim w :
  1. dzienniku o zasięgu lokalnym,
  2. Biuletynie Informacji Publicznej,
  3. umieści ją na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Swieciu,
  4. poda do wiadomości na stronach miejskiego portalu internetowego.
 4. W ciągu 14 dni od upłynięcia terminu składania wniosków, lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świeciu oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach miejskiego portalu internetowego.
 5. Decyzje o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, o wysokości dotacji oraz o wyznaczonych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych wydziałach Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostkach organizacyjnych podejmuje Burmistrz Świecia w formie zarządzenia.
 6. Przed wydaniem zarządzenia, o którym mowa powyżej, Burmistrz Świecia zasięgnie opinii Komisji Oceniającej.
 7. Skład Komisji Oceniającej oraz regulamin jej pracy określa każdorazowo zarządzeniem Burmistrz Świecia. Wybranymi członkami Komisji Oceniającej powołanej w celu zaopiniowania złożonych wniosków nie mogą być osoby związane z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uczestniczącymi w otwartym konkursie.
 8. Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zleconych zadań, na które przyznano dotacje , i kwot przyznanych na realizację tych zadań zostanie opublikowany na stronach miejskiego portalu internetowego oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świeciu.
 9. Wykaz organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych, zleconych im w roku 2005 zadań i kwot dotacji na te zadania będzie opublikowany w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za 2005 rok.
 10. W imieniu Burmistrza Świecia kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego sprawują odpowiednie, wyznaczone zarządzeniem , o którym mowa w ust. 5 wydziały Urzędu Miejskiego oraz gminne jednostki organizacyjne poprzez :
  1. wizytowanie organizacji i ocenę sposobu realizacji zleconych zadań,
  2. egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie, umowach i Programie współpracy na rok 2005 Gminy Świecie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  3. analizę i ocenę przedkładanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego rozliczeń i sprawozdań,
  4. egzekwowanie od podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wyjaśnień, zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.

11. W roku 2005 Gmina Świecie będzie wspierać podmioty prowadzące

działalność pożytku publicznego w realizacji między innymi

następujących zadań :

  1. działalność rehabilitacyjna, edukacyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób niepełnosprawnych,
  2. działalność profilaktyczna na rzecz osób chorych na cukrzycę,
  3. rehabilitacja, aktywizacja oraz działalność kulturalna na rzecz osób starszych,
  4. pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  5. opieka nad osobami bezdomnymi,
  6. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i środowisk patologicznych,
  7. profilaktyka środowiskowa na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych
  8. profilaktyka środowiskowa osób uzależnionych ( alkoholizm, narkomania),
  9. prowadzenie świetlicy oraz profilaktyka dla dzieci i młodzieży z rodzin bezrobotnych,
  10. edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
  11. edukacja dzieci i młodzieży mająca na celu poprawę ich bezpieczeństwa,
  12. edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży,
  13. organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, promocji wydawniczych, spektakli, wystaw, prelekcji, spotkań,
  14. kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury,
  15. działalność przyrodnicza, krajoznawcza, turystyczna,
  16. działalność sportowa i rekreacyjna,
  17. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych, w tym również dla osób niepełnosprawnych,
  18. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiebiorczość.

12. Burmistrz Świecia na podstawie własnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, może określić w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić otwarte konkursy na ich realizacje przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Rozdział VI

Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł

 1. Gmina Świecie będzie pomagać podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet gminy źródeł finansowania. Dzięki tej formie współpracy mogą trafiać do gminy środki na realizację programów istotnych z punktu widzenia mieszkańców. W roku 2005 wsparcie samorządu dotyczyć będzie szczególnie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 2. Pomoc Gminy Świecie obejmować będzie w miarę możliwości :
  1. informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
  2. opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych,
  3. organizowanie szkoleń i konsultacji z zakresu przygotowywania wniosków o dotacje.

Rozdział VII

Udział organizacji obywatelskich w działaniach programowych samorządu

 1. Burmistrz Świecia może w drodze zarządzenia powoływać zespoły doradcze, opiniujące lub inicjatywne z udziałem przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 2. Celem działalności wspólnych zespołów może być w szczególności :
  1. diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych,
  2. opiniowanie aktów prawa miejscowego,
  3. udziału przedstawicieli na sesjach Rady Miejskiej oraz Komisjach Rady,
  4. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
  5. przekazywanie przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery publicznej,
  6. konsultowanie , odpowiednio do zakresu działania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów,
  7. opiniowanie wniosków o dotacje na realizowanie zadań publicznych.
 3. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mają prawo inicjowania powoływania wspólnych zespołów. Inicjatywę taką zgłasza się do Burmistrza Świecia proponując cel, dla jakiego dany zespół ma zostać powołany, wraz z uzasadnieniem potrzeby jego powołania.

Rozdział VIII

Lokale i budynki

 1. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą ubiegać się o uzyskanie na preferencyjnych zasadach użytkowania lokalu lub obiektu komunalnego na potrzeby prowadzenia tej działalności.
 2. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ubiegające się o przydział lokalu, zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów :
  1. raportu z działalności w roku poprzednim ( nie dotyczy podmiotów nowo powstałych),
  2. sprawozdania finansowego za rok ubiegły ( nie dotyczy podmiotów nowo powstałych ),
  3. wniosku z opisem programów, które będą realizowane w lokalu,
  4. dokumentów określających osobowość prawną wnioskodawcy.
 3. W ramach wniosku, podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego, określa ogólne wymagania w stosunku do lokalu. Możliwe jest wskazanie proponowanej lokalizacji.
 4. Stosowanie do możliwości, które wynikają z zasobów będących w dyspozycji gminy, Burmistrz Świecia w formie zarządzenia podejmuje decyzję o pomocy w wynajęciu względnie użyczeniu lokalu lub obiektu, a także , na jakich warunkach zostanie zawarta umowa.
 5. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które użytkują lokal lub budynek na preferencyjnych zasadach, zobowiązane są do składania w terminie do 31 marca każdego roku rocznych sprawozdań merytorycznych ze sposobu jego wykorzystania w roku poprzednim.

Rozdział IX

Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą uzyskać pomoc w nawiązaniu kontaktów z partnerami o podobnym profilu działania w mieście Kuusankoski (Finlandia) od Wydziału Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu.

U z a s a d n i e n i e

Równolegle do zmian w ustroju administracji publicznej dokonują się również fundamentalne przeistoczenia w sektorze obywatelskim, zwanym inaczej pozarządowym lub trzecim sektorem. Rośnie liczba organizacji pozarządowych, głownie stowarzyszeń i fundacji, poszerza się również zakres ich działania oraz skala realizowanych zadań.

Samorządy zostały zobowiązane, ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego. Współpraca ta jest możliwa w zakresie określonym w/w ustawą i musi być zgodna z zadaniami samorządu. Przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały Program współpracy Gminy Świecie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego został przygotowany w taki sposób, by efektem jego realizacji było :

 • upowszechnianie modelu realizacji zadań w drodze współpracy sektora obywatelskiego z administracją publiczną, budowanie dialogu obywatelskiego,
 • zwiększenie kompetencji pracowników samorządu i organizacji pozarządowych w zakresie realizowania lokalnych programów skierowanych w stronę rozwiązywania problemów społecznych,
 • budowanie podstaw metodologicznych i merytorycznych dla kształtowania strategii rozwoju Gminy Świecie.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 listopada 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (29 listopada 2004, 14:34:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1575