Uchwała Nr 247/04

Uchwała Nr 247/04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) art. 10 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmian.),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 500,-zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 850,-zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 950,-zł

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1.300,-zł

- o liczbie osi - trzy - 1.200,-zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 23 ton:

- o liczbie osi - trzy - 1.450,-zł

- o liczbie osi - cztery i więcej - 1.300,-zł

c) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 29 ton:

- o liczbie osi - trzy - 1.600,-zł

- o liczbie osi - cztery i więcej - 1.550,-zł

d) równej lub wyższej niż 29 ton:

- o liczbie osi - cztery i więcej - 1.654,-zł

3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
(np. resor) o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1.350,-zł

- o liczbie osi - trzy - 1.300,-zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 23 ton:

- o liczbie osi - trzy - 1.500,-zł

- o liczbie osi - cztery i więcej - 1.400,-zł

c) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 29 ton:

- o liczbie osi - trzy - 2.200,-zł

- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.100,-zł

d) równej lub wyższej niż 29 ton:

- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.452,80zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony - 550,-zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 550,-zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 800,-zł

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie - 900,-zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 23 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1.300,-zł

- o liczbie osi - trzy - 1.250,-zł

c) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 29 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1.400,-zł

- o liczbie osi - trzy - 1.250,-zł

d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1.500,-zł

e) równej lub wyższej niż 31 ton, do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - dwie - 1.700,-zł

f) powyżej 36 ton, a mniejszej niż 40 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1.800,-zł

- o liczbie osi - trzy - 1.700,-zł

g) równej lub wyższej niż 40 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1.900,-zł

- o liczbie osi - trzy - 1.800,-zł

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1.000,-zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 23 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1.800,-zł

- o liczbie osi - trzy - 1.750,-zł

c) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 29 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1.800,-zł

- o liczbie osi - trzy - 1.770,-zł

d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1.690,-zł

e) równej lub wyższej niż 31 ton, do 36 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1.937,76zł

f) powyżej 36 ton, a mniejszej niż 40 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1.937,76zł

- o liczbie osi - trzy - 1.722,97zł

g) równej lub wyższej niż 40 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1.937,76zł

- o liczbie osi - trzy - 2.548,65zł

7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton - 300,-zł

8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - jedna - 400,-zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 23 ton:

- o liczbie osi - jedna - 500,-zł

- o liczbie osi - dwie - 400,-zł

c) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 29 ton:

- o liczbie osi - jedna - 800,-zł

- o liczbie osi - dwie - 750,-zł

- o liczbie osi - trzy - 700,-zł

d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 36 ton:

- o liczbie osi - dwie - 850,-zł

- o liczbie osi - trzy - 750,-zł

e) równej lub wyższej niż 36 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1.150,-zł

- o liczbie osi - trzy - 950,-zł

9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - jedna - 450,-zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 23 ton:

- o liczbie osi - jedna - 600,-zł

- o liczbie osi - dwie - 500,-zł

c) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 29 ton:

- o liczbie osi - jedna - 1.150,-zł

- o liczbie osi - dwie - 1.050,-zł

- o liczbie osi -trzy - 950,-zł

d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 36 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1.300,-zł

- o liczbie osi - trzy - 1.200,-zł

e) równej lub wyższej niż 36 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1.700,-zł

- o liczbie osi - trzy - 1.300,-zł

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 650,-zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.200,-zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr 175/03 z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2004r.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych od 2003r., opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

 • autobusy.

Zgodnie z ustawą ustalone zostały stawki maksymalne, jakimi można opodatkować pojazdy oraz wprowadzono dolną granicę, czyli stawki minimalne podatku, które muszą być uwzględnione przy uchwalaniu stawek podatkowych od środków transportowych.

Stawki minimalne przeliczone są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu EURO na dzień 1 października danego roku w stosunku do kursu EURO w roku bazowym, w przypadku, gdy wskaźnik jest wyższy niż 5% . Za rok bazowy uznaje się rok 2000, w którym kurs EURO wyniósł 3,9562zł. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs EURO ustalony na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. W związku z tym, że kurs EURO ogłoszony na pierwszy roboczy dzień października 2004r. (który przypadł na dzień 1 października br.) wyniósł 4,3634zł, a zatem uległ zmniejszeniu o 4,5% w stosunku do kursu EURO ogłoszonego na pierwszy roboczy dzień października roku poprzedniego, który wynosił 4,5710zł, stawki minimalne podatku od środków transportowych nie będą przeliczane. W 2005r. obowiązywać więc będą stawki tej samej wysokości co w 2004r.

W roku 2005 obowiązywać będą stawki minimalne podatku od środków transportowych ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów. W przypadku, gdy górna granica stawki podatku jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, górnej granicy stawki nie uwzględnia się i stosuje się stawkę minimalną.

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr 247/04 z dnia 25 listopada 2004r.

w sprawie stawek podatku

od środków transportowych

Lp.

Rodzaj pojazdu

Stawka

Min.

(z ustawy)

Stawka

na

2004r.

Stawka

Max

(z ustawy)

Stawka

Min.

(z ustawy)

Stawka

na

2005r.

Stawka

Max

(z ustawy)

1.

Od samochodów ciężarowych

o DMC pojazdu

           
 

a) od 3,5 t. do 5,5 t. włącznie

-------

500

620,51

-------

500

640,37

 

b) powyżej 5,5 t. do 9t. włącznie

-------

850

1.034,17

-------

850

1.067,27

 

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton

-------

950

1.241,01

-------

950

1.280,73

2.

Od samochodów ciężarowych

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne o DMC:

           
 

 1. równej lub wyższej niż 12 ton,

  a mniejszej niż 18 ton:

           
 

- o liczbie osi -dwie

553,15

1.300

2.368,25

553,15

1.300

2.444,04

 

- o liczbie osi –trzy

247,13

1.200

2.368,25

247,13

1.200

2.444,04

 

 • równej lub wyższej niż 18 ton,

  a mniejszej niż 23 ton:

 •            
   

  - o liczbie osi – trzy

  658,24

  1.450

  2.368,25

  658,24

  1.450

  2.444,04

   

  - o liczbie osi - cztery i więcej

  658,24

  1.300

  2.368,25

  658,24

  1.300

  2.444,04

   

 • równej lub wyższej niż 23 ton,

   a mniejszej niż 29 ton:

  1.            
    

   - o liczbie osi – trzy

   1.013,92

   1.600

   2.368,25

   1.013,92

   1.600

   2.444,04

    

   - o liczbie osi - cztery i więcej

   1.041,63

   1.550

   2.368,25

   1.041,63

   1.550

   2.444,04

    

   d) równej lub wyższej niż 29 ton

              
    

   - o liczbie osi cztery i więcej

   1.653,68

   1.654

   2.368,25

   1.653,68

   1.654

   2.444,04

   3.

   Od samochodów ciężarowych

   z innym systemem zawieszenia

   osi jezdnych o DMC:

              
    

   1. równej lub wyższej niż 12 ton,

    a mniejszej niż 18 ton:

              
    

   - o liczbie osi – dwie

   1.251,81

   1.350

   2.368,25

   1.251,81

   1.350

   2.444,04

    

   - o liczbie osi – trzy

   506,96

   1.300

   2.368,25

   506,96

   1.300

   2.444,04

    

  2. równej lub wyższej niż 18 ton,

   a mniejszej niż 23 ton:

  3.            
    

   - o liczbie osi – trzy

   1.013,92

   1.500

   2.368,25

   1.013,92

   1.500

   2.444,04

    

   - o liczbie osi - cztery i więcej

   667,48

   1.400

   2.368,25

   667,48

   1.400

   2.444,04

    

  4. równej lub wyższej niż 23 ton,

    a mniejszej niż 29 ton:

   1.            
     

    - o liczbie osi – trzy

    1.576,31

    2.200

    2.368,25

    1.576,31

    2.200

    2.444,04

     

    - o liczbie osi - cztery i więcej

    1.653,68

    2.100

    2.368,25

    1.653,68

    2.100

    2.444,04

     

    d) równej lub wyższej niż 29 ton:

               
     

    - o liczbie osi - cztery i więcej

    2.452,80

    2.452,80

    2.368,25

    2.452,80

    2.452,80

    2.444,04

     

    Lp.

    Rodzaj pojazdu

    Stawka

    Min.

    (z ustawy)

    Stawka

    na

    2004r.

    Stawka

    Max

    (z ustawy)

    Stawka

    Min.

    (z ustawy)

    Stawka

    na

    2005r.

    Stawka

    Max

    (z ustawy)

    4.

    Od ciągników siodłowych

    i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów:

               
     

    a) od 3,5 tony do 5,5 tony

    -------

    550

    1.447,84

    -------

    550

    1.494,18

     

    b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

    -------

    550

    1.447,84

    -------

    550

    1.494,18

     

    c) od 9 ton i poniżej 12 ton

    -------

    800

    1.447,84

    -------

    800

    1.494,18

    5.

    Od ciągników siodłowych

    i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem uznanym za równoważne, o DMC zespołu pojazdów (pneumatyczne) :

               
     

    1. równej lub wyższej niż 12 ton,

     a mniejszej niż 18 ton:

               
     

    - o liczbie osi – dwie

    -------

    900

    1.830,48

    -------

    900

    1.889,06

     

   2. równej lub wyższej niż 18 ton,

    a mniejszej niż 23 tony:

   3.            
     

    - o liczbie osi - dwie

    265,61

    1.300

    1.830,48

    265,61

    1.300

    1.889,06

     

    - o liczbie osi - trzy

    1.246,03

    1.250

    1.830,48

    1.246,03

    1.250

    1.889,06

     

   4. równej lub wyższej niż 23 ton,

    a mniejszej niż 29 tony:

   5.            
     

    - o liczbie osi - dwie

    560,08

    1.400

    1.830,48

    560,08

    1.400

    1.889,06

     

    - o liczbie osi - trzy

    1.246,03

    1.250

    1.830,48

    1.246,03

    1.250

    1.889,06

     

    równej lub wyższej niż 29 ton,

    a mniejszej niż 36 tony:

               
     

    - o liczbie osi - dwie

    1.412,33

    1.500

    1.830,48

         
     

    - o liczbie osi - trzy

    1.246,03

    1.400

    1.830,48

         
     

    równej lub wyższej niż 36 ton:

               
     

    - o liczbie osi - dwie

    1.412,33

    1.900

    2.368,25

         
     

    - o liczbie osi - trzy

    1.722,97

    1.750

    2.368,25

         
     

   6. równej lub wyższej niż 29 ton,

    a mniejszej niż 31 ton:

   7.            
     

    - o liczbie osi - dwie

         

    560,08

    1.500

    1.889,06

     

   8. równej lub wyższej niż 31 ton,

     do 36 ton włącznie

    1.        

      

      
      

     - o liczbie osi - dwie

          

     1.412,33

     1.700

     1.889,06

      

     f) powyżej 36 ton, a mniejszej niż

     40 ton

                
      

     - o liczbie osi – dwie

          

     1.412,33

     1.800

     2.444,04

      

     - o liczbie osi – trzy

          

     1.246,03

     1.700

     2.444,04

      

     g) równej lub wyższej niż 40 ton

                
      

     - o liczbie osi – dwie

          

     1.412,33

     1.900

     2.444.04

      

     - o liczbie osi – trzy

          

     1.722,97

     1.800

     2.444,04

      

      

     Lp.

     Rodzaj pojazdu

     Stawka

     Min.

     (z ustawy)

     Stawka

     na

     2004r.

     Stawka

     Max

     (z ustawy)

     Stawka

     Min.

     (z ustawy)

     Stawka

     na

     2005r.

     Stawka

     Max

     (z ustawy)

     6.

     Od ciągników siodłowych

     i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych (np.resor), o DMC zespołu pojazdów:

                
      

     a) równej lub wyższej niż 12 ton,

     a mniejszej niż 18 ton:

                
      

     - o liczbie osi – dwie

     38,11

     1.000

     1.830,48

     38,11

     1.000

     1.889,06

      

     b) równej lub wyższej niż 18 ton,

     a mniejszej niż 23 tony:

                
      

     - o liczbie osi - dwie

     480,40

     1.800

     1.830,48

     480,40

     1.800

     1.889,06

      

     - o liczbie osi - trzy

     1.722,97

     1.750

     1.830,48

     1.722,97

     1.750

     1.889,06

      

     c) równej lub wyższej niż 23 ton,

     a mniejszej niż 29 tony:

                
      

     - o liczbie osi - dwie

     919,23

     1.800

     1.830,48

     919,23

     1.800

     1.889,06

      

     - o liczbie osi - trzy

     1.722,97

     1.770

     1.830,48

     1.722,97

     1.770

     1.889,06

      

     1. równej lub wyższej niż 29 ton,

      a mniejszej niż 31 ton:

                
      

     - o liczbie osi - dwie

     919,23

     1.690

     1.830,48

     919,23

     1.690

     1.889,06

      

    2. równej lub wyższej niż 31 ton,

      do 36 ton włącznie

     1.            
       

      - o liczbie osi - dwie

      1.937,76

      1.937,76

      1.830,48

      1.937,76

      1.937,76

      1.889,06

       

      f) powyżej 36 ton, a mniejszej niż

      40 ton

                 
       

      - o liczbie osi – dwie

      1.937,76

      1.937,76

      2.368,25

      1.937,76

      1.937,76

      2.444,04

       

      - o liczbie osi – trzy

      1.722,97

      1.722,97

      2.368,25

      1.722,97

      1.722,97

      2.444,04

       

      g) równej lub wyższej niż 40 ton

                 
       

      - o liczbie osi – dwie

      1.937,76

      1.937,76

      2.368,25

      1.937,76

      1.937,76

      2.444.04

       

      - o liczbie osi – trzy

      2.548,65

      2.548,65

      2.368,25

      2.548,65

      2.548,65

      2.444,04

      7.

      Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 7 ton i poniżej

      12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

                 
       

      - 7 ton i poniżej 12 ton

      --------

      300

      1.241,01

      --------

      300

      1.280,73

      8.

      Od przyczep i naczep

      z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

      równoważne o DMC zespołu

      pojazdów:

                 
       

      1. równej lub wyższej niż 12 ton,

       a mniejszej niż 18 ton:

                 
       

      - o liczbie osi - jedna

      -------

      400

      1.447,84

      -------

      400

      1.494,18

       

       

      Lp.

      Rodzaj pojazdu

      Stawka

      Min.

      (z ustawy)

      Stawka

      na

      2004r.

      Stawka

      Max

      (z ustawy)

      Stawka

      Min.

      (z ustawy)

      Stawka

      na

      2005r.

      Stawka

      Max

      (z ustawy)

       

     2. równej lub wyższej niż 18 ton,

      a mniejszej niż 23 ton

     3.            
       

      - o liczbie osi - jedna

      177,84

      500

      1.447,84

      177,84

      500

      1.494,18

       

      - o liczbie osi – dwie

      210,18

      400

      1.447,84

      210,18

      400

      1.494,18

       

     4. równej lub wyższej niż 23 ton,

      a mniejszej niż 29 ton

     5.            
       

      - o liczbie osi - jedna

      319,88

      800

      1.447,84

      319,88

      800

      1.494,18

       

      - o liczbie osi – dwie

      613,20

      750

      1.447,84

      613,20

      750

      1.494,18

       

      - o liczbie osi – trzy

      676,72

      700

      1.447,84

      676,72

      700

      1.494,18

       

     6. równej lub wyższej niż 29 ton,

       a mniejszej niż 36 ton

      1.            
        

       - o liczbie osi – dwie

       849,94

       850

       1.447,84

       849,94

       850

       1.494,18

        

       - o liczbie osi – trzy

       676,72

       750

       1.447,84

       676,72

       750

       1.494,18

        

       e) równej lub wyższej niż 36 ton:

                  
        

       - o liczbie osi – dwie

       1.149,03

       1.150

       1.830,48

       1.149,03

       1.150

       1.889,06

        

       - o liczbie osi – trzy

       942,32

       950

       1.830,48

       942,32

       950

       1.889,06

       9.

       Od przyczepy lub naczepy

       z innym systemem zawieszenia osi jezdnych (resor) o DMC zespołu pojazdów:

                  
        

       1. równej lub wyższej niż 12 ton,

       a mniejszej niż 18 ton:

                  
        

       - o liczbie osi - jedna

       25,41

       450

       1.447,84

       25,41

       450

       1.494,18

        

       b) równej lub wyższej niż 18 ton,

       a mniejszej niż 23 ton

                  
        

       - o liczbie osi - jedna

       319,88

       600

       1.447,84

       319,88

       600

       1.494,18

        

       - o liczbie osi – dwie

       309,49

       500

       1.447,84

       309,49

       500

       1.494,18

        

       c) równej lub wyższej niż 23 ton,

       a mniejszej niż 29 ton

                  
        

       - o liczbie osi - jedna

       561,24

       1.150

       1.447,84

       561,24

       1.150

       1.494,18

        

       - o liczbie osi – dwie

       849,94

       1.050

       1.447,84

       849,94

       1.050

       1.494,18

        

       - o liczbie osi – trzy

       942,32

       950

       1.447,84

       942,32

       950

       1.494,18

        

       d) równej lub wyższej niż 29 ton,

       a mniejszej niż 36 ton

                  
        

       - o liczbie osi – dwie

       1.291,07

       1.300

       1.447,84

       1.291,07

       1.300

       1.494,18

        

       - o liczbie osi – trzy

       942,32

       1.200

       1.447,84

       942,32

       1.200

       1.494,18

        

       e) równej lub wyższej niż 36 ton:

                  
        

       - o liczbie osi – dwie

       1.699,87

       1.700

       1.830,48

       1.699,87

       1.700

       1.889,06

        

       - o liczbie osi – trzy

       1.280,68

       1.300

       1.830,48

       1.280,68

       1.300

       1.889,06

       10.

       Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia

                  
        

       a) mniej niż 30 miejsc

       -------

       650

       1.447,84

       -------

       650

       1.494,18

        

       b)równej lub wyższej niż 30 miejsc

       -------

       1.200

       1.830,48

       -------

       1.200

       1.889,06

       metryczka


       Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 listopada 2004)
       Opublikował: Magdalena Jasińska (29 listopada 2004, 14:30:52)

       Ostatnia zmiana: brak zmian
       Liczba odsłon: 1880