Uchwała Nr 244/04

Uchwała Nr 244/04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w roku 2005.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) w związku
z art. 6 ust.4 pkt.1 oraz art. 6 ust.6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz.1371 z późn. zmianami),

uchwala się co następuje:

§ 1 Określić liczbę 2 jako maksymalną liczbę nowych licencji na wykonywanie transportu

drogowego taksówką w roku 2005.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko

Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. – będzie obowiązywać do

31 grudnia 2005 r.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Wskazany w sentencji przepis ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (art.6 ust.6) wskazuje na kompetencje Rady Miejskiej, która sprowadza się do określenia w drodze uchwały limitu na dany rok kalendarzowy nie później niż do 30 listopada roku poprzedniego, liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.

Według wydanych licencji, na terenie Gminy Świecie jeżdżą 33 taksówki.

Uwzględniając te realia oraz sytuację panującą na rynku usług taksówkarskich, należy przyjąć w roku 2005 maksymalnie 2 nowe licencje. Na rok 2004 Rada Miejska przyjęła wydanie trzech nowych licencji, z czego do tej pory wydano dwie.

Limit ten w powiązaniu z wymogami stawianymi przez w/w ustawę daje szansę, że ilość taksówek będzie na takim samym poziomie, przy jednoczesnym wzroście jakości świadczonych usług.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 listopada 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (29 listopada 2004, 14:24:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1761