Uchwała Nr 242/04

Uchwała Nr 242/04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej Izby Regionalnej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1 Przyjąć protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej
w Izbie Regionalnej za 2003 rok.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z planem pracy w dniach 18 – 21 października 2004r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę sprawdzającą w Izbie Regionalnej za 2003r.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 listopada 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (29 listopada 2004, 14:22:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1734