Uchwała Nr 237/04

UCHWAŁA NR 237/2004

R A D Y M I E J S K I E J W Ś W I E C I U

Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2004r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 109 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami),

uchwala się co następuje:

§ 1 W uchwale Rady Miejskiej Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków

GFOŚr i GW na rok 2004:

- Uchwałą Nr 196/04 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2004r.,

- Uchwałą Nr 216/04 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2004r.,

- Uchwałą Nr 223/04 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2004r.,

- Uchwałą Nr 231/04 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2004r.,

- Zarządzeniem Nr 542/04 Burmistrza Świecia z dnia 18 marca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 594/04 Burmistrza Świecia z dnia 23 kwietnia 2004r.

- Zarządzeniem Nr 646/04 Burmistrza Świecia z dnia 9 czerwca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 685/04 Burmistrza Świecia z dnia 30 czerwca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 714/04 Burmistrza Świecia z dnia 28 lipca 2004r.

Zarządzeniem Nr 767/04 Burmistrza Świecia z dnia 28 września 2004r.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 66.892,-zł, plan po zmianach wynosi

57.121.351.- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 333.108,-zł, plan po zmianach wynosi

58.445.351,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2 Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań

inwestycyjnych na rok 2004 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały,

oraz w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej-Deficyt budżetowy na rok 2004 zgodnie

z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń

w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Zmiany przedstawione w tej uchwale związane są miedzy innymi z obniżeniem deficytu budżetowego, przeniesieniem środków z poręczeń na płace dla nauczycieli oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych.

Otrzymaliśmy grant z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jako refundację kosztów wymiany młodzieżowej polsko – fińskiej z Programu “Młodzież” w wysokości 19.892,- zł (rozdz. 85412). Środki te przeznaczone zostaną na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli (rozdz.80101).

Zwiększony został plan dochodów z tytułu mandatów o 47.000,- zł (rozdz. 75095),
a środki te przeznaczone zostaną po stronie wydatków na zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej. W tym roku planowana jest zapłata pierwszej raty w wysokości 47.000,- zł
(rozdz. 75416). Całkowity koszt zakupu wyniesie 114.680,- zł z tym, że zakup ma zostać rozłożony na raty i sfinansowany z dodatkowych wpływów.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się poniżej opisane zmiany.

W związku z oszczędnościami jakie uzyskaliśmy przy wykupie gruntów pod Strefę Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie, zmniejszamy plan o 50.000,- zł (rozdz. 90095)
i przenosi się te środki na wydatki związane z opłatami za wykup gruntów oraz opłaty notarialne (rozdz. 71014).

Do kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na realizację budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 11, wniesiona została kwota 335.202,- zł zamiast planowanej 500.000,- zł, co jest efektem uzyskanej w postępowaniu przetargowym niższej ceny realizacji budynku.

Pozostała z tego zadania kwota 164.798,- zł przeznaczona zostaje:

  • 24.000,- zł (rozdz. 70095) – na opracowanie projektu budynku socjalnego we Wiągu;
  • 140.798,- zł (rozdz. 70005) – na opłaty za przedwczesny wyrąb lasu i wyłączenie
    z produkcji leśnej gruntów przeznaczonych pod budowę dróg i parkingów na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Świeciu.

Ze środków przeznaczonych na różną działalność, w tym pomoc dla różnych jednostek organizacyjnych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,- zł (rozdz. 75095) przeznaczając ją na dofinansowanie sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych (rozdz. 85195).

Przeznacza się zgodnie z Uchwałą Budżetową kwotę 600.000,- zł (rozdz. 75704) z poręczeń
i gwarancji na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych – 200.000,- zł (rozdz. 80101), nauczycieli przedszkoli – 200.000,- zł (rozdz. 80104) i nauczycieli gimnazjów – 200.000,- zł (rozdz. 80110).

W dziale Oświaty wprowadza się zadanie: zakup pieca wykorzystującego paliwo ekologiczne (słoma, łupki trzcinowe) do Szkoły Podstawowej w Czaplach. Ponadto w szkole tej planowana jest wymiana parkietu na sali gimnastycznej. Koszt zadania planowany jest na kwotę 55.000,- zł. Natomiast w Szkole Podstawowej w Terespolu konieczna jest również wymiana pieca wykorzystującego paliwo ekologiczne na co zaplanowana jest kwota 29.000,- zł.

Budowa kotłowni na paliwa ekologiczne w Szkołach Podstawowych w Czaplach i Terespolu sfinansowana będzie z oszczędności uzyskanych na wydatkach bieżących szkół podstawowych.

Dokonuje się zmian w ramach środków przeznaczonych na dotację dla Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu.

Zmniejsza się o 30.000,- zł (rozdz. 85121) wydatki na programy profilaktyczne, przeznaczając tą kwotę na modernizację Ośrodka Zdrowia w Grucznie.

Obniża się deficyt budżetowy o 400.000,- zł w związku rezygnacją z pożyczki w roku 2004 na budowę kanalizacji sanitarnej w Grucznie.

Na zadanie to został złożony wniosek o dotację do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który nie został jeszcze rozpatrzony. Przed podpisaniem umowy o dotację nie można rozpoczynać procedury zamówień publicznych w związku z tym, pożyczka ta nie zostałaby wykorzystana. Otrzymaliśmy z WFOŚr i GW promesę na wykorzystanie tej pożyczki w następnym roku budżetowym. W związku z tym obniża się środki na budowę kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzyskach, Wielkim Konopacie i Sulnówku o 400.000,- zł (rozdz. 90001).

Na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji na remonty i modernizację komunalnych zasobów mieszkaniowych. Rezygnuje się z remontu budynku 21B we Wiągu i zmniejsza się wydatki na wymianę kotła w budynku w Czaplach na łączną kwotę 45.000,- zł. Uzyskaną w ten sposób kwotę przeznacza się na:

  • 14.000,- zł - na adaptację siedmiu mieszkań w budynku Duży Rynek 10 w związku ze zwiększonymi kosztami adaptacji;

  • 22.000,- - na przebudowę budynku gospodarczego przy ul. Młyńskiej 18a na dwa mieszkania;

     

  • 9.000,- zł - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Wojska Polskiego i montaż kotła gazowego w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Ponadto dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji środków, zaplanowanych na zadania współfinansowane ze środków SAPARD, zmieniając końcówkę paragrafu 6050 na te zadania. Zamiast 0 wprowadza się cyfrę 1 na środki pochodzące z SAPARDU i końcówkę 2 na środki pochodzące z budżetu Gminy.

Załączniki (24kB) zip

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 września 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (14 października 2004, 14:12:54)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jasińska (14 października 2004, 14:27:33)
Zmieniono: Uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1591