Uchwała Nr 240/04

Uchwała Nr 240/04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 30 września 2004r.

w sprawie przekształcenia i prywatyzacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystąpić do przekształcenia i prywatyzacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu.

§ 2. Proces przekształcenia przeprowadzić wg następującej kolejności:

 1. konsultacje z pracownikami Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ustalenie zakresu działalności i zatrudnienia w przyszłej spółce,

 2. przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowy do przetargu
  na administrowanie nieruchomościami,

 3. wyksięgowanie nieruchomości z ksiąg rachunkowych zakładu,

 4. przeniesienie części pracowników na podstawie art. 23’ Kodeksu Pracy do Urzędu Miejskiego,

 5. podjęcie uchwały o likwidacji zakładu w celu zawiązania spółki z ograniczona odpowiedzialnością,

 6. złożenie wniosku o wpis spółki do KRS,

 7. ogłoszenie przetargu na zarządzanie nieruchomościami komunalnymi, które były zarządzane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3. Proces prywatyzacji spółki przeprowadzić wg następującej kolejności:

 1. podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziałów w spółce,

 2. przygotowanie memorandum informacyjnego dla inwestorów i zaproszenia do składania ofert do rokowań,

 3. rozpatrzenie ofert i sprzedaż udziałów.

§ 4. Czynności, o których mowa w §2 zakończyć najpóźniej do 31 marca 2005 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia i Kierownikowi Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Koncepcja prywatyzacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu opracowana została przez Konsorcjum DORADCA Consultants Ltd. Zakłady budżetowe z uwagi na formułę swej działalności posiadają dużo cech, które w dłuższym czasie przyczyniają się do zawyżania kosztów usług przez nie realizowanych. Do cech tych należą:

 • działanie władz j.s.t. w celu realizacji zadań, a nie na podstawie rachunku ekonomicznego,

 • ograniczona samodzielność,

 • brak wewnętrznych mechanizmów wzmagających możliwości rozwojowe,

 • niska efektywność działania,

 • uzależnienie od przyjętych celów politycznych, odstających od racjonalnego gospodarowania.

Koncepcja przekształcenia przedstawia trzy różne warianty, tj:

 1. przekształcenie ZGM w spółkę z o.o. na podstawie art. 22 i 23 ustawy o gospodarce komunalnej łącznie z całym majątkiem,

 2. j. w. lecz bez majątku

 3. restrukturyzacja ZGM, następnie przekształcenie w spółkę na podstawie art. 22 i 23 ustawy
  o gospodarce komunalnej bez majątku.

Niniejszy projekt uchwały przygotowany jest w oparciu o 3-ci wariant, który zabezpiecza interesy pracowników ZGM i daje podstawy do poprawnego funkcjonowania przyszłej spółki. Przekształcenie Zakładu jest tylko jednym etapem, po którym winna nastąpić prywatyzacja. Dopiero wdrożenie wszystkich działań spowoduje poprawę efektywności działania, obniżenia kosztów i poprawę jakości usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami : W Biurze Rady Miejskiej znajduje się opracowana Koncepcja Prywatyzacji ZGM w Świeciu, która szczegółowo przedstawia poszczególne etapy przekształceń i prywatyzacji.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 września 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (6 października 2004, 14:26:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2129