Uchwała Nr 239/04

Uchwała Nr 239/ 04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej we wsi Dworzysko na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie.

               Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 litera “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późn. zmianami),

uchwala się co następuje:

§ 1 Wyrazić zgodę na wystąpienie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości położonej we wsi Dworzysko gmina Świecie oznaczonej jako działka nr 15/3 o pow. 0,6067 ha zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 5414 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie z przeznaczeniem pod strefę rozwoju gospodarczego Vistula Park I.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Starosta Świecki decyzją znak GV-III-7012/8/2004 z dnia 17.06.2004 r. orzekł o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 15/3 o pow. 0,6067 ha położonej w Dworzysku gmina Świecie zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 5414.

W piśmie z dnia 26.07.2004 r. znak GN-III-7012/8/2004 Starosta Świecki wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie dla celów komunalizacyjnych w/w działki. Przedmiotowa działka wejdzie w skład strefy rozwoju gospodarczego Vistula Park I.

Powołanie strefy ma na celu stworzenie korzystnych warunków dla powstania nowych przedsiębiorstw na terenie Gminy Świecie i zmniejszenie bezrobocia.

Zadanie to będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PHARE 2003. Wartość inwestycji szacowana jest na 3 ml. EURO z tego ze środków PHARE gmina może uzyskać 2 ml. EURO. Jednym z warunków udzielenia pomocy ze środków Unii Europejskiej jest posiadanie prawa własności gruntów.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 września 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (6 października 2004, 14:23:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2130