Uchwała Nr 238/04

Uchwała Nr 238/ 04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie uchwalenia planu gospodarki odpadami dla Gminy Świecie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) w związku z art. 14, 15 i 16 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić plan gospodarki odpadami dla Gminy Świecie, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) nakładają na organy wykonawcze gmin obowiązek opracowania gminnych planów gospodarki odpadami w celu realizacji polityki ekologicznej państwa oraz stworzenia w kraju zintegrowanej sieci instalacji i urządzeń
do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Zgodność niniejszego dokumentu z założeniami planów gospodarki odpadami wyższego szczebla potwierdza pozytywna opinia Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego
oraz Zarządu Powiatu Świeckiego.

Plan gospodarki odpadami dla gminy Świecie opracowany został przez ARCADIS Ekokon-rem Sp. z o. o. z Wrocławia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) istnieje konieczność uchwalenia planu gospodarki odpadami dla gminy Świecie przez Radę Miejską w Świeciu
w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).

Załącznik Nr 1 (1929kB) zip

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 września 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (6 października 2004, 12:46:08)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jasińska (14 października 2004, 14:24:36)
Zmieniono: Uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1914