Uchwała Nr 236/04

Uchwała Nr 236/04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 6/10, 26 położonych we wsi Sulnówko gmina Świecie.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zm. 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 145/03, 153/03 z dnia 18 września 2003 roku o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

uchwala się, co następuje:

Dział I

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu oraz sposób wykonywania prawa własności nieruchomości na obszarze objętym planem zgodnie z załącznikami graficznymi nr 1 i 2 - rysunkami planu stanowiącymi jego integralną część.

  2. Rysunki planu stanowią graficzne przedstawienie ustaleń planu oraz określenie obszaru objętego uchwałą.

  3. Rysunki planu obowiązują wyłącznie w stosunku do terenu, który jest na nich wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony zgodnie z treścią niniejszej uchwały oraz załącznikami graficznymi nr 1 i 2.

§ 2. 1. Ustalenia planu określają

 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
  lub różnych zasadach zagospodarowania,

 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

 3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

 4. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,

 5. zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

 6. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

2. Ze względu na niewystępowanie ustalenia planu nie określają:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

4) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

5) zasad modernizacji systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

6) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

§ 3. Ustalenia planu stanowią podstawę do wydawania decyzji administracyjnych.

§ 4. Ilekroć w uchwale lub w załączniku graficznym do niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące treść niniejszej Uchwały,

 2. rysunku planu - należy przez to rozumieć załączniki graficzne nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 3. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć granicę wzdłuż terenów komunikacji publicznej, której nie może przekroczyć front budynku. Dopuszcza się nieznaczne jej przekroczenia w postaci balkonów, zadaszeń, termoizolacji
  oraz elementów zdobniczych architektury,

 4. liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie oddzielające poszczególne tereny funkcjonalne.

§ 5. Do niniejszej uchwały dołącza się rozstrzygnięcia dotyczące:

 1. sposobu rozpatrzenia uwag do planu,
 2. sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

Dział II

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

§ 6. 1. Położenie terenu objętego planem:

  1. obręb geodezyjny Sulnówko
  2. działki nr 6/10, 26
 1. Powierzchnia działek:
  1. nr 6/10 – 3,52 ha,
  2. nr 26 – 14,29 ha.

§ 7. 1. Tereny objęte planem przeznacza się pod następujące funkcje:

 1. zabudowy mieszkaniowej o charakterze letniskowym – oznaczoną symbolem ML,
 2. zieleni nadbrzeżnej – oznaczoną symbolem Zb,
 3. zieleni nieurządzonej – oznaczoną symbolem Zn,
 4. leśną – oznaczoną symbolem ZL,
 5. komunikacyjną
   1. drogę zbiorczą – oznaczoną symbolem KDZ,
   2. drogę wewnętrzną – oznaczoną symbolem KDW.
  1. Przeznaczenie terenu pod określoną funkcję oznacza dopuszczenie realizacji infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania istniejącego i projektowanego sposobu zagospodarowania.

§ 8. Ochrona środowiska przyrodniczego

 1. Tereny objęte planem leżą w granicach Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
 2. Należy przestrzegać zasad gospodarowania przyjęte w ww obszarze.
 3. Wprowadza się zakaz odprowadzania ścieków, w tym także oczyszczonych do wód rzeki Wdy.
 4. Należy zachować naturalne ukształtowanie terenu.

§ 9. Obsługa komunikacyjna

 1. Obsługę komunikacyjną zapewnia się poprzez drogę zbiorczą i drogę wewnętrzną.
 2. Uzupełnienie systemu komunikacyjnego stanowią drogi wewnętrzne nie wyznaczone na rysunku planu.
 3. Obsługę parkingową należy zapewnić poprzez wyznaczenie miejsc parkingowych na terenie własnej posesji w ilości zależnej od potrzeb właściciela.

§ 10. Infrastruktura techniczna

 1. Obsługę techniczną obszaru objętego planem zapewnia się poprzez adaptację i rozbudowę istniejącej sieci infrastruktury wraz z urządzeniami technicznymi z zachowaniem następujących zasad:

          1) nakaz podłączenia się do wodociągu wiejskiego,

           2) nakaz podłączenia się do grupowej lub komunalnej sieci kanalizacyjnej,

            3) nakaz podłączenia się do urządzeń elektroenergetycznych,

         4)nakaz stosowania ekologicznych systemów grzewczych.

2. Do czasu wybudowania wodociągu ogólnodostępnego dopuszcza się korzystanie
z własnego ujęcia.

3. Do czasu wybudowania grupowego lub komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników do gromadzenia ścieków na warunkach określonych przepisami szczególnymi.

4. Należy zapewnić dostęp do energii elektrycznej niskiego napięcia poprzez podłączenie się do stacji transformatorowej, leżącej poza terenem objętym planem, która jest zasilana linią średniego napięcia z elektrowni wodnej “Gródek”.

5. W przypadku realizacji nowych sieci należy je prowadzić w pasach drogowych, a przy braku takiej możliwości – w pozostałych terenach.

6. Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11. Zasady podziału terenu

Dopuszcza się dokonywanie podziałów nieruchomości na działki budowlane na terenie objętym planem na następujących zasadach:

  1. pod potrzeby komunikacji i infrastruktury technicznej – bez ograniczeń,
  2. w terenie 6 ML minimalna wielkość nowopowstałej działki – 1000 m2,
  3. w pozostałych terenach – zakaz podziałów geodezyjnych.

Rozdział 2

Ustalenie szczegółowe

§ 12. Ustalenia dla terenu 1 KDZ

1. Teren 1 KDZ o maksymalnej szerokości 4 m przeznacza się pod funkcję komunikacyjną, poszerzenie drogi powiatowej, położonej poza terenem objętym planem.

2. Infrastrukturę techniczną należy prowadzić za zgodą i na warunkach zarządzającego drogą.

3. Obowiązuje zakaz lokalizacji stałych obiektów budowlanych w pasie drogowym nie związanych z gospodarką drogową.

§ 13. Ustalenia dla terenu 2 KDW

 1. Teren 2 KDW przeznacza się pod funkcję komunikacyjną, drogę wewnętrzną.
 2. Nakaz realizacji pieszojezdni o szerokości maksymalnie 5-6 m

§ 14. Ustalenia dla terenu 3 Zb

 1. Teren 3 Zb przeznacza się pod funkcję niskiej zieleni strefy nadbrzeżnej rzeki Wdy wraz ze zbiornikiem wodnym..
 2. Zakaz realizacji obiektów budowlanych nie związanych z gospodarką wodną.
 3. Istniejący zbiornik wodny do adaptacji.

§ 15. Ustalenia dla terenu 4 Zn

 1. Teren 4 Zn przeznacza się pod funkcję zieleni nieurządzonej.
 2. Dopuszcza się nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej.
 3. Nakaz zachowania istniejącej skarpy.

§ 16. Ustalenia dla terenów 5 ML, 6 ML

 1. Tereny 5 ML, 6 ML przeznacza się pod funkcję wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej
  o charakterze letniskowym.
 2. Adaptuje się istniejącą zabudowę.
 3. W terenie 5 ML wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojącej trwałej zabudowy gospodarczej.
 4. W terenie 5 ML dopuszcza się zabudowę tylko w miejscu istniejących fundamentów.
 5. Ustala się linię zabudowy w odległości minimum 35 m od brzegu rzeki, zgodnie
  z rysunkiem planu.
 6. Ogranicza się wysokość budynków do maksimum dwóch kondygnacji (w tym poddasze użytkowe), lecz nie więcej niż 9 m licząc od poziomu gruntu do kalenicy dachu.
 7. Należy stosować dachy wysokie o nachyleniu połaci minimum 250.
 8. Planowana zabudowa może stanowić maksymalnie 5 % powierzchni działki.
 9. Nowe budynki mogą posiadać maksymalne wymiary 12 m x 12 m.
 10. Wprowadza się obowiązek zachowania minimum 70 % terenów 5 ML, 6 ML jako powierzchni terenu biologicznie czynnej.

§ 17. Ustalenia dla terenów 7 ZL, 8 ZL

1.Tereny 7 ZL, 8 ZL przeznacza się pod zalesienie.

2. Wprowadza się zakaz zabudowy.

§ 18. Ustalenia dla terenu 9 ZL

 1. Teren 9 ZL przeznacza się pod zalesienie.
 2. Wprowadza się zakaz zabudowy.
 3. Teren jest położony w strefie “W” ochrony konserwatorskiej.
 4. Wymagany jest nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi (orka pod zalesienie).
 5. Należy uzgodnić z właściwym konserwatorem zabytków projekt planu zalesienia

Dział III

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 19. Do czasu realizacji ustaleń planu tereny objęte planem pozostawia się
w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 20. Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%, z wyjątkiem terenów leśnych lub przeznaczonych pod zalesienie, dla których stawka wynosi 0%.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  Przewodniczący

  Rady Miejskiej

  Jerzy Wójcik

  Uzasadnienie

Działka nr 6/10 o powierzchni 3,52 ha położona nad rzeką Wdą we wsi Sulnówko przeznaczona jest pod zabudowę letniskową w otoczeniu zieleni nabrzeżnej w miejscu byłego siedliska.

Działka nr 26 o powierzchni 14,29 ha położona we wsi Sulnówko o niskiej klasie bonitacyjnej przeznaczona jest pod zalesienie.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 sierpnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (1 września 2004, 09:53:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1670