Uchwała Nr 235/04

Uchwała Nr 235/04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 7/3, 7/4, 19/12 położonych we wsi Morsk gmina Świecie.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zm. 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 138/03, 155/03 z dnia 18 września 2003 roku o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

uchwala się, co następuje:

Dział I

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu oraz sposób wykonywania prawa własności nieruchomości na obszarze objętym planem zgodnie z załącznikami graficznymi nr 1,2, i 3 - rysunkami planu stanowiącymi jego integralną część.

2. Rysunki planu stanowią graficzne przedstawienie ustaleń planu oraz określenie obszaru objętego uchwałą.

3. Rysunki planu obowiązują wyłącznie w stosunku do terenu, który jest na nich wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony zgodnie z treścią niniejszej uchwały
oraz załącznikami graficznymi nr 1, 2 i 3.

§ 2. 1. Ustalenia planu określają:

 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
  lub różnych zasadach zagospodarowania,

 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

 3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

 4. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,

 5. zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

 6. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

2. Ze względu na niewystępowanie ustalenia planu nie określają:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

4) zasad modernizacji systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

5) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

6) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

§ 3. 1. Ustalenia planu określone są w:

 1. dziale II zawierającym ogólne zasady zagospodarowania, które stosuje się do całego terenu objętego planem,

 2. dziale III określającym zasady zagospodarowania poszczególnych terenów funkcjonalnych, stanowiące uzupełnienie ustaleń zawartych w dziale II.

 1. Ustalenia planu stanowią podstawę do wydawania decyzji administracyjnych.

§ 4. Ilekroć w uchwale lub w załącznikach graficznych do niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące treść niniejszej Uchwały,

 2. rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

 3. liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie oddzielające poszczególne tereny funkcjonalne.

§ 5. Do niniejszej uchwały dołącza się rozstrzygnięcia dotyczące:

 1. sposobu rozpatrzenia uwag do planu,
 2. sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

Dział II

Ustalenia ogólne.

§ 6. 1. Dla terenu objętego planem ustala się odpowiednio następujące funkcje:

 1. usług sportu i rekreacji– oznaczoną symbolem US,
 2. usług turystycznych – oznaczoną symbolem UT,
 3. leśną – oznaczoną symbolem ZL,
 4. wód powierzchniowych śródlądowych – oznaczoną symbolem WS,
 5. terenów zagrożonych powodzią – oznaczoną symbolem ZZ,
 6. komunikacyjną z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną – oznaczoną symbolem KDW.

 1. Przeznaczenie terenu pod określoną funkcję oznacza dopuszczenie realizacji infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania istniejącego i projektowanego sposobu zagospodarowania.

Dział III

Ustalenia szczegółowe

Rozdział 1

§ 7. 1. Położenie działki:

  1. obręb geodezyjny Morsk,
  2. działka nr 19/12.

2. Powierzchnia działki – 1,2048 ha.

Rozdział 2

Ustalenia dla terenu 1 US

§ 8. 1. Teren 1 US przeznacza się pod funkcję usług sportu i rekreacji, np.:

 1. boisko piłkarskie,
 2. boisko do innych gier,
 3. ścieżki do ćwiczeń sprawnościowych, zręcznościowych
 4. bieżnie i urządzenia lekkoatletyczne.
 1. Dopuszcza się lokalizację miejsc siedzących dla kibiców.
 2. Dopuszcza się budowę budynku parterowego o powierzchni maksymalnej 200 m2 zawierającego m. in. przebieralnie i urządzenia higieniczno-sanitarne..
 3. Maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy dla ww budynku wynosi 6 m
  od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi.
 4. Tereny zbędne dla ww funkcji należy zazielenić.
 5. W celu odprowadzania wód opadowych należy zastosować właściwy sposób odwodnienia terenu.

§ 9. 1. Działka jest położona w strefie B ochrony konserwatorskiej.

  2. Lokalizację nowych obiektów należy uzgodnić z właściwym konserwatorem zabytków.

§ 10. 1. Nakaz ochrony wody podziemnej z powodu położenia terenu w obrębie zewnętrznej strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w Morsku.

  2. Wprowadza się obowiązek zachowania - minimum 20%, terenu działki jako powierzchni biologicznie czynnej.

  3. Należy chronić wartościową zieleń wysoką

§ 11. 1. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem zapewnia się poprzez istniejącą drogę gminną klasy lokalnej, która łączy się z drogą krajową nr 1.

  2. Obsługę parkingową należy zapewnić w granicach obszaru objętego planem.

§ 12. 1. Obsługę techniczną obszaru objętego planem zapewnia się poprzez rozbudowę istniejącej sieci infrastruktury wraz z urządzeniami technicznymi z zachowaniem następujących zasad:

  1. nakaz podłączenia się do wodociągu komunalnego,

  2. nakaz podłączenia się do grupowej lub komunalnej sieci kanalizacyjnej,

  3. nakaz podłączenia się do urządzeń elektroenergetycznych

 1. Energia elektryczna niskiego napięcia jest dostarczana z transformatora położonego poza obszarem objętym planem, który jest zasilany linią średniego napięcia z GPZ “Przechowo”.

 2. W przypadku braku możliwości podłączenia się do wodociągu komunalnego dopuszcza się korzystanie z własnego ujęcia.

 3. W przypadku braku możliwości podłączenia się do grupowego lub komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się budowę zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości płynnych.

 4. Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział IV

Ustalenia szczegółowe

Rozdział 1

§ 13. 1. Położenie działek:

 1. obręb geodezyjny – Morsk,
 2. działki nr 7/3, 7/4.

2. Powierzchnia działek:

 1. nr 7/3 – 2,53 ha,
 2. nr 7/4 – 5,58 ha.

§ 14. 1. Teren objęty planem położony jest w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.

2. Należy przestrzegać zasad przyjętych dla ww Zespołu Parków.

3. Wprowadza się obowiązek zachowania - minimum 30% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej.

4. Należy chronić wartościową zieleń wysoką

§ 15. 1. Na terenie objętym planem dopuszcza się możliwość lokalizacji punktów widokowych i tras spacerowych.

  2. W ciągu urządzonych tras spacerowych dopuszcza się budowę kładek, przejść i mostków łączących poszczególne wzniesienia, punkty widokowe.

3. W celu urządzenia punktów widokowych dopuszcza się wycinkę drzew.

§ 16. 1. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem zapewnia się poprzez drogi wewnętrzne.

2. Obsługę parkingową należy zapewnić w granicach obszaru objętego planem.

§ 17. 1. Obsługę techniczną obszaru objętego planem należy zapewnić poprzez budowę nowej sieci infrastruktury wraz z urządzeniami technicznymi z zachowaniem następujących zasad:

  1. nakaz podłączenia się do wodociągu wiejskiego,

  2. nakaz podłączenia się do grupowej lub komunalnej sieci kanalizacyjnej,

  3. nakaz podłączenia się do urządzeń elektroenergetycznych,

2. Do czasu wybudowania wodociągu ogólnodostępnego dopuszcza się korzystanie
z własnego ujęcia.

3. Do czasu wybudowania grupowego lub komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników do gromadzenia ścieków na warunkach określonych przepisami szczególnymi.

4. Należy zapewnić dostęp do energii elektrycznej niskiego napięcia poprzez podłączenie się do stacji transformatorowej, leżącej poza terenem objętym planem, która jest zasilana linią średniego napięcia z GPZ “Przechowo”.

5. W przypadku realizacji sieci należy je prowadzić w pasach drogowych dróg wewnętrznych, a przy braku takiej możliwości lub w uzasadnionych przypadkach – w pozostałych terenach funkcjonalnych.

6. Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

Ustalenia dla terenów 2 ZL, 6 ZL

§ 18. 1. Tereny 2 ZL, 6 ZL przeznacza się pod zalesienie.

2. Wprowadza się zakaz zabudowy.

Rozdział 3

Ustalenia dla terenów 3 ZZ, 5 ZZ, 7 ZZ, 11 ZZ, 13 ZZ, 17 ZZ

§ 19. 1. Tereny 3 ZZ, 5 ZZ, 7 ZZ, 11 ZZ, 13 ZZ, 17 ZZ leżą w granicach obszarów bezpośredniego zagrożenia zalaniem wodą powodziową o prawdopodobieństwie pojawienia się 1%.

  2. Zabrania się wykonywania robót oraz czynności, które mogą utrudniać ochronę przed powodzią, a w szczególności:

  1. wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych,
  2. sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk,
  3. zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód.

3. Tereny pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.

Rozdział 4

Ustalenia dla terenu 4 KDW, 8 KDW, 12 KDW

§ 20. 1. Teren 4 KDW przeznacza się pod funkcję komunikacyjną, drogę wewnętrzną.

 • Nakaz realizacji pieszojezdni o szerokości 4,5 – 5 m.

  3. Tereny leżą w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.

Rozdział 5
Ustalenia dla terenu 9 UT

  § 21. 1. Teren 9 UT przeznacza się pod lokalizację pola kempingowego przystosowanego

  do obozowania w namiotach, drewnianych domkach nietrwale związanych z gruntem, przyczepach mieszkalnych itp.

  2. Dopuszcza się drobne (do 10 m2 powierzchni użytkowej) lokale gastronomiczne
  i handlowe nietrwale związane z gruntem.

              3.Prace ziemne należy ograniczyć do minimum.

Rozdział 6

Ustalenia dla terenów 10 Zn, 16 Zn

§ 22. 1. Tereny 10 Zn, 16 Zn przeznacza się pod funkcję zieleni nieurządzonej.

2. Teren należy obsadzić zielenią.

Rozdział 7

Ustalenia dla terenów 14 WS, 18 WS

§ 23. Istniejące tereny wód 14 WS, 18 WS pozostawia się bez zmian.

Rozdział 8

Ustalenia dla terenu 15 UT

§ 24. 1. Teren 15 UT przeznacza się pod pole namiotowe.

 1. Dostęp do terenu należy zrealizować tylko w formie ścieżki pieszej.
 2. Prace ziemne należy ograniczyć do minimum

Dział IV

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 25. Do czasu realizacji ustaleń planu tereny objęte planem pozostawia się
w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 26. Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%, z wyjątkiem terenów usług sportu i rekreacji, leśnych
lub przeznaczonych pod zalesienie, a także terenów zalewowych, dla których stawka wynosi 0%.

§ 27. Wykonanie uchwały p0owierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Działka nr 19/12 położona we wsi Morsk użytkowana jest jako boisko sportowe. Ponieważ Gmina Świecie powyższy grunt przejmuje od AWRSP i nadal chce użytkować jako boisko sportowe, uzasadnione jest jego przeznaczenie w m.p.z.p. pod boisko sportowe.

Działka nr 7/3 o powierzchni 2,53 ha położona we wsi Morsk stanowiąca skarpę Wiślaną przeznacza się pod zalesienie. Z uwagi na położenie terenu przeznaczenie pod zalesienie i dolesienie jest w pełni uzasadnione.

Działka nr 7/4 o powierzchni 5,58 ha położona we wsi Morsk stanowiąca skarpę Wiślaną oraz tereny bezpośrednio przyległe do rzeki Wisły przeznacza się w części pod pole namiotowe i kempingowe z istniejącą zielenią, które będzie prowadzone przez właściciela terenu Pana Janusz Kalkowskiego.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 sierpnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (1 września 2004, 09:48:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1657