Uchwała Nr 234/04

Uchwała Nr 234/04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 22/3 położonej we wsi Wiąg gmina Świecie.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zm. 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zmianami), oraz uchwały Rady Miejskiej w
Świeciu nr 154/03 z dnia 18 września 2003 roku o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu oraz sposób wykonywania prawa własności nieruchomości na obszarze objętym planem zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 - rysunkiem planu stanowiącym jego integralną część.

2. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie ustaleń planu oraz określenie obszaru objętego uchwałą.

3. Rysunek planu obowiązuje wyłącznie w stosunku do terenu, który jest na nim wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony zgodnie z treścią niniejszej uchwały
oraz załącznikiem graficznym nr 1.

§ 2. 1. Ustalenia planu określają:

 1. przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające terenu,

 2. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

2. Ze względu na niewystępowanie ustalenia planu nie określają:

 1. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

 2. zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

 3. parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
  w tym również linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy,

 4. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

 5. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

 6. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

 7. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

 8. szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

 9. szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w jego użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

§ 3. Ustalenia planu stanowią podstawę do wydawania decyzji administracyjnych.

§ 4. Ilekroć w uchwale lub w załączniku graficznym do niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące treść niniejszej Uchwały,

 2. rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały,

 3. liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie oddzielające teren funkcjonalny.

§ 5. Do niniejszej uchwały dołącza się rozstrzygnięcia dotyczące:

 1. sposobu rozpatrzenia uwag do planu,
 2. sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

Rozdział 2

Ustalenia dla terenu objętego planem

§ 6. 1.Położenie terenu objętego planem:

  1. obręb geodezyjny Wiąg,
  2. działka nr 22/3.

2.Powierzchnia działki: 3,17 ha.

§ 7. Teren 1 ZL

 1. Teren 1 ZL przeznacza się pod zalesienie.
 2. Wprowadza się zakaz zabudowy.

Rozdział 3

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 8. Do czasu realizacji ustaleń planu teren objęty niniejszą uchwałą pozostawia się
w dotychczasowym użytk
owaniu.

§ 9. Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

 

Uzasadnienie

Działka nr 22/3 o powierzchni 3,17 ha położona we wsi Wiąg stanowi grunty o niskiej bonitacji i przeznaczenie ich pod zalesienie jest w pełni uzasadnione.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 sierpnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (1 września 2004, 09:46:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1788