Uchwała Nr 232/04

Uchwała Nr 232/04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 41/2, 421/3 położonych we wsi Gruczno gmina Świecie.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zm. 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 147/03, 150/03 z dnia 18 września 2003 roku o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

uchwala się, co następuje:

Dział I

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu oraz sposób wykonywania prawa własności nieruchomości na obszarze objętym planem zgodnie z załącznikami graficznymi nr 1 i 2 - rysunkami planu stanowiącymi jego integralną część.

2. Rysunki planu stanowią graficzne przedstawienie ustaleń planu oraz określenie obszaru objętego uchwałą.

3. Rysunki planu obowiązują wyłącznie w stosunku do terenu, który jest na nich wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony zgodnie z treścią niniejszej uchwały oraz załącznikami graficznymi nr 1 i 2.

§ 2. 1. Ustalenia planu określają:

 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
  lub różnych zasadach zagospodarowania,

 2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 3. zasady ochrony środowiska, przyrody i środowiska kulturowego,

 4. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

2. Ze względu na niewystępowanie ustalenia planu nie określają:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

3) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym również linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy,

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

5) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

6) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy,

7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 3. Ustalenia planu stanowią podstawę do wydawania decyzji administracyjnych.

§ 4. Ilekroć w uchwale lub w załączniku graficznym do niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące treść niniejszej Uchwały,

 2. rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały,

 3. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć granicę wzdłuż terenów komunikacji publicznej, której nie może przekroczyć front budynku. Dopuszcza się nieznaczne jej przekroczenia w postaci balkonów, zadaszeń, termoizolacji
  oraz elementów zdobniczych architektury,

 4. liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie oddzielające poszczególne tereny funkcjonalne.

§ 5. Do niniejszej uchwały dołącza się rozstrzygnięcia dotyczące:

 1. sposobu rozpatrzenia uwag do planu,
 2. sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

Dział II

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

§ 6. 1.Położenie terenu objętego planem:

  1. obręb geodezyjny Gruczno,
  2. działki nr 41/2, 421/3

2. Powierzchnia działek:

1) nr 41/2 - 4,42 ha,

2) nr 421/3 – 1,57 ha.

3. Dla terenu objętego planem ustala się odpowiednio następujące funkcje:

 1. zagrodową - oznaczoną symbolem RM,
 2. leśną – oznaczoną symbolem ZL,
 3. komunikacyjno-infrastrukturalną z przeznaczeniem na drogę ekspresową
  oraz istniejący i planowany gazociąg – oznaczoną symbolem KDE/ITG,
 4. komunikacyjną z przeznaczeniem na drogę zbiorczą – oznaczoną symbolem KDZ.

§ 7. Ochrona środowiska przyrodniczego

 1. Teren objęty planem położony jest w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.
 2. Wprowadza się zakaz:

  1. trwałego przekształcania powierzchni ziemi,

  2. niszczenia profilu glebowego,

  3. umieszczania tablic reklamowych.

§ 8. 1. Dopuszcza się bez ograniczeń dokonywanie podziałów nieruchomości na działki budowlane pod potrzeby komunikacji i infrastruktury technicznej.

2. W pozostałych terenach wprowadza się zakaz podziałów geodezyjnych.

Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe

§ 9. Teren 1 KDE/ITG

1. Teren 1 KDE/ITG stanowiący pas terenu o szerokości maksymalnie 87 m od istniejącej jezdni drogi krajowej przeznacza się pod funkcję komunikacyjno-infrastrukturalną:

 1. pod planowaną drogę ekspresową,
 2. pod istniejący i planowany gazociąg wysokiego ciśnienia wraz ze strefami ochronnymi,
 3. pod inną infrastrukturę techniczną.

2. Dla inwestycji stanowiących przedsięwzięcia znacząco oddziaływujące na środowisko, należy wykonać raporty o ich oddziaływaniu na środowisko.

3. Obowiązuje zakaz lokalizacji stałych obiektów budowlanych w pasie drogowym nie związanych z gospodarką drogową.

§ 10. Tereny 2 ZL, 5 ZL

 1. Tereny 2 ZL, 5 ZL przeznacza się pod zalesienie.
 2. W terenie 2 ZL wprowadza się zakaz zabudowy.

§ 11. Teren 3 KDZ

1.Teren 3 KDZ o szerokości maksymalnie 3 m przeznacza się pod funkcję komunikacyjną, poszerzenie drogi powiatowej do parametrów drogi zbiorczej.

2. Droga łączy się z drogą powiatową klasy głównej przebiegającą przez Świecie.

3. Obowiązuje zakaz lokalizacji stałych obiektów budowlanych w pasie drogowym nie związanych z gospodarką drogową.

§ 12. Teren 4 RM

Funkcję terenu 4 RM stanowiącego teren zabudowy zagrodowej pozostawia się bez zmian.

Dział III

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 13. Do czasu realizacji ustaleń planu tereny objęte planem pozostawia się
w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 14. Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%, z wyjątkiem terenów leśnych lub przeznaczonych pod zalesienie, dla których stawka wynosi 0%.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik


Uzasadnienie

Działki nr 41/2 o powierzchni 4,42 ha i 421/3 o powierzchni 1,57 ha położone we wsi Gruczno są glebami o niskiej bonitacji, w części stanowią skarpę pradoliny Wisły i przeznaczenie ich pod zalesienie jest w pełni uzasadnione.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 sierpnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (1 września 2004, 09:40:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1720