Uchwała Nr 231/04

UCHWAŁA NR 231/04

R A D Y M I E J S K I E J W ŚWIECIU

Z DNIA 26 SIERPNIA 2004 R.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04 z dnia
29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 109 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami),

uchwala się co następuje:

§1 W uchwale Rady Miejskiej Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków
GFOŚr i GW na rok 2004 zmieniona:

 • Uchwałą Nr 196/04 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2004r.

 • Uchwałą Nr 216/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 maja 2004r.

 • Uchwałą Nr 223/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 czerwca 2004r.

 • Zarządzeniem Nr 542/04 Burmistrza Świecia z dnia 18 marca 2004r.

 • Zarządzeniem Nr 594/04 Burmistrza Świecia z dnia 23 kwietnia 2004r.

 • Zarządzeniem Nr 646/04 Burmistrza Świecia z dnia 9 czerwca 2004r.

 • Zarządzeniem Nr 685/04 Burmistrza Świecia z dnia 30 czerwca 2004r.

 • Zarządzeniem Nr 714/04 Burmistrza Świecia z dnia 28 lipca 2004r.

 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.107.769,-zł, plan po zmianach wynosi
  56.833.538,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.107.769,-zł, plan po zmianach wynosi
  58.557.538,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2 Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej – wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2004 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, w załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej – Przychody i wydatki zakładów budżetowych, i środków specjalnych na rok 2004 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały oraz w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej – plan finansowy zadań zleconych na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu.


Przewodniczący
R a d y M i e j s k i e j
Jerzy Wójcik

Załączniki i uzasadnienie do uchwały dostępne są w pokoju nr 14 w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 sierpnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (1 września 2004, 09:33:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1571