Uchwała Nr 230/04

Uchwała Nr 230/04

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 26 sierpnia 2004r.

w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

uchwala się, co nastepuje:

§ 1. 1.Burmistrz w terminie do 20 września wyda zarządzenie o założeniach do projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wydatkowaniu środków budżetowych (procentowe wskaźniki wzrostu dochodów, wydatków bieżących, wynagrodzeń i wydatków majątkowych).

 1. Powyższe zarządzenie zostanie opublikowane na tablicach ogłoszeń i w lokalnej prasie.

 2. Radni, rady sołeckie i mieszkańcy Gminy oraz osoby prawne i podmioty gospodarcze z terenu Gminy mogą składać Skarbnikowi Gminy, wnioski do projektu budżetu
  w terminie do 30 września. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Kierownicy gminnych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i wydziałów Urzędu, opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do 12 października plany rzeczowe zadań oraz projekty planów finansowych, uwzględniające niezałatwione wnioski składane do budżetu z poprzedniego roku.

§ 2 Skarbnik Gminy, w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, a także obliczone kwoty dochodów własnych, subwencji i dotacji na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu na następny rok.

§ 3 Burmistrz na podstawie materiałów, opracowanych przez Skarbnika Gminy przygotowuje projekt budżetu na 2005 rok.

§ 4 Projekt uchwały budżetowej powinien zawierać:

 1. ogólną kwotę dochodów z wyszczególnieniem działów, rozdziałów i paragrafów, zgodnie z klasyfikacją budżetową,

 2. ogólną kwotę wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej,

 3. zestawienie dochodów i wydatków zadań zleconych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

 4. prognozę wysokości długu i planowaną spłatę zobowiązań;

 5. źródło pokrycia niedoboru lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej,

 6. kwotę przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów,

 7. zestawienie przychodów i wydatków jednostek organizacyjnych
  z wyszczególnieniem dotacji i wpłat do budżetu,

 8. zestawienie zadań majątkowych.

§ 5 Do projektu budżetu Burmistrz załącza:

 1. Część opisową z omówieniem ważniejszych źródeł dochodów i planowanych wydatków na realizację zadań bieżących i majątkowych.

 2. Informację o stanie zobowiązań i wierzytelności Gminy.

 3. Informację o stanie mienia komunalnego.

 4. Wyodrębnione plany finansowe sołectw.

 5. Wnioski do budżetu, o których mowa w § 2 pkt 3 i niezrealizowane wnioski
  z poprzedniego roku.

 6. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej.

§ 6. 1.Projekt budżetu oraz informacje o stanie mienia komunalnego z objaśnieniami, Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej do 15 listopada na ręce Przewodniczącego Rady.

     2.Równocześnie Burmistrz przesyła projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i podaje projekt  do publicznej wiadomości.

§ 7.1 Przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje niezwłocznie projekt budżetu do zaopiniowania stałym komisjom Rady.

    2. Komisje Rady w terminie 14 dni od otrzymania materiałów odbywają posiedzenia, na których formułowane są na piśmie opinie o projekcie budżetu. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie, istnieje obowiązek wskazania źródła pokrycia tego wydatku.

     3.Komisja Polityki Gospodarczej i Finansowej wydaje opinię do projektu budżetu oraz ustosunkowuje się do opinii innych stałych Komisji Rady.

§ 8. 1Opinia Komisji Polityki Gospodarczej i Finansowej przekazywana jest na piśmie Przewodniczącemu Rady. Przewodniczący Rady przedkłada ją Burmistrzowi, który po zapoznaniu się z nią w terminie 7 dni od otrzymania opinii Komisji, może nanieść poprawki do projektu budżetu.

           2. W przypadku nie zaakceptowania wniosków zawartych w opinii komisji, Burmistrz przedstawia Radzie projekt budżetu oraz pisemne wnioski tej komisji.

3. Burmistrz może dokonać autopoprawek w projekcie uchwały budżetowej na podstawie wniosków komisji oraz informacji mających wpływ na wielkość dochodów i wydatków budżetowych otrzymanych po terminie przyjęcia projektu uchwały, które przedstawia Radzie przed posiedzeniem sesji, na której uchwalany jest budżet.

§ 9 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e :

Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ) Rada Miejska określiła procedurę uchwalenia budżetu oraz rodzaje i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na rok 2005.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 sierpnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (1 września 2004, 09:30:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1865