Uchwała Nr 228/04

Uchwała Nr 228/04

RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU

z dnia 26 sierpnia 2004r.

w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej w Sołectwie Dworzysko.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1 Przyjąć protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej w Sołectwie Dworzysko w zakresie :

  • wydatkowania środków finansowych Sołectwa Dworzysko za 2003r.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z planem pracy w dniach 21 – 22 czerwca 2004r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę problemową w Sołectwie Dworzysko w zakresie:

  • wydatkowania środków finansowych Sołectwa Dworzysko za 2003r.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 sierpnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (1 września 2004, 09:21:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1939