Uchwała Nr 227/04

Uchwała Nr 227/04

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1501 z późn. zmianami ), w związku z art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Radę Społeczną Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu w następującym

składzie osobowym :

  1. Pan Waldemar Fura - Przewodniczący Rady Społecznej.

  2. Pan Zdzisław Wycinek – przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

  3. Pani Alicja Kurowska - członek.

  4. Pani Elżbieta Szwankowska – członek

  5. Pan Jan Grudziński – członek.

  6. Pan Dariusz Skibiński – czlonek.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

W związku z wyznaczeniem przez Burmistrza Świecia Pana Waldemara Furę na przewodniczącego Rady Społecznej Miejsko – Gminnej Przychodni oraz w związku z wyznaczeniem przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego Pana Zdzisława Wycinka jako swojego przedstawiciela w tej Radzie, a także w związku z wyborem przez Radę Miejską w Świeciu pozostałych członków , zgodnie z art. 45 ust. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Rada Miejska powołuje Radę Społeczną Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 sierpnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (1 września 2004, 09:17:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1988