Uchwała Nr 226/04

Uchwała Nr 226/04

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1501 z późn. zmianami) , w związku z art. 45 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z póżn. zmianami),

uchwala się, co następuje :

§ 1. Wybiera się następujących przedstawicieli Gminy Świecie do Rady Społecznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu:

  1. Pani Alicja Kurowska.
  2. Pani Elżbieta Szwankowska.
  3. Pan Jan Grudziński.
  4. Pan Dariusz Skibiński.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, w skład rady społecznej działającej przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez organ gminy , wchodzą jako członkowie przedstawiciele wybrani przez radę gminy. W związku z upływem kadencji Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, zachodzi konieczność dokonania wyboru przedstawicieli gminy do składu Rady Społecznej działającej przy tej Przychodni.

 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 sierpnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (1 września 2004, 09:14:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1921