Uchwała Nr 224/04

UCHWAŁA NR 224/04

RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU

z dnia 24 czerwca 2004r.

w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej w Ośrodku Oświaty i Wychowania.

   Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1 Przyjąć protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej
w Ośrodku Oświaty i Wychowania w zakresi
e :

  • środków specjalnych w szkołach podstawowych podlegających Ośrodkowi Oświaty
    i Wychowania za 2003r.,

  • kosztów utrzymania czystości w Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej Nr 1
    w Świeciu oraz Szkole Podstawowej w Grucznie.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z planem pracy w dniach 19 - 28 maja 2004r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę problemową w Ośrodku Oświaty
i Wychowania w zakresie:

  • środków specjalnych w szkołach podstawowych podlegających Ośrodkowi Oświaty i Wychowania za 2003r.,

  • kosztów utrzymania czystości w Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej Nr 1 w Świeciu oraz Szkole Podstawowej w Grucznie.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (24 czerwca 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (1 lipca 2004, 11:15:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1769