Uchwała Nr 223/04

UCHWAŁA NR 223/2004

R A D Y M I E J S K I E J W ŚWIECIU

Z DNIA 24 CZERWCA 2004r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r.
o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 109 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami)

uchwala się co następuje:

§1 W uchwale Rady Miejskiej Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków
GFOŚr i GW na rok 2004:

  • Uchwałą Nr 196/04 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2004r.

  • Zarządzeniem Nr 542/04 Burmistrza Świecia z dnia 18 marca 2004r.

  • Zarządzeniem Nr 594/04 Burmistrza Świecia z dnia 23 kwietnia 2004r.

  • Uchwałą Nr 216/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 maja 2004r.

  • Zarządzeniem Nr 646/04 Burmistrza Świecia z dnia 9 czerwca 2004r.

  1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 66.700,-zł, plan po zmianach wynosi
    54.916.626,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

  2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.700,-zł, plan po zmianach wynosi 56.640.626,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2 Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej – wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2004 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały,
w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej – Przychody i rozchody budżetowe, deficyt budżetowy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały oraz w załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej – prognozowane kwoty spłaty długu oraz zadłużenia na 2004 rok
i lata następ
n
e zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§3 Zaplanowany deficyt budżetowy 1.660.000,- zł na 27 maja 2004r. zostanie pokryty pożyczkami z WFOŚr i GW oraz kredytem z Banku Gospodarstwa Krajowego. Deficyt zwiększony zostaje o 64.000,- zł pokryty zostanie pożyczką z WFOŚr i GW i po zmianie wyniósł 1.724.000,- zł.

§4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu.
Przewodniczący
R a d y M i e j s k i e j
Jerzy Wójcik

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany proponowane w niniejszej uchwale wynikają z wprowadzenia dodatkowej subwencji, dotacji i zwiększenia deficytu budżetowego.

Decyzją Ministerstwa Finansów przyznana została część rekompensująca subwencji ogólnej za utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w kwocie 61.700,-zł (rozdz. 75805).

Na wniosek Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, Zarząd Województwa Kujawsko
- Pomorskiego przyznał 5.000,- zł (rozdz. 92109) na organizację Festiwalu Orkiestr Dętych i kwota ta w całości została przeznaczona na zwiększenie dotacji dla OKSiR.

Na nasz wniosek Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu zabezpieczył pożyczkę w wysokości 64.000,- zł,
z przeznaczeniem na modernizację kotłowni węglowej na kotłownię do spalania biomasy wraz z modernizacją instala
cji centralnego ogrzewania oraz dociepleniem budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Grucznie.

Pieniądze uzyskane z w/w pożyczki po stronie wydatków zaplanowane są na wydatki inwestycyjne w Ośrodku Zdrowia w Grucznie zgodnie z przeznaczeniem pożyczki.

Przeznaczone 60.000,- zł ze środków własnych na modernizację Ośrodka Zdrowia w Grucznie z dotacji na finansowanie realizacji inwestycji przesuwa się na wydatki inwestycyjne. Zadanie to będzie więc realizowane przez Wydział Inwestycyjny na łączną kwotę 124.000,- zł (rozdz. 85121). Pieniądze uzyskane z subwencji rekompensującej przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli (rozdz. 80101), które w uchwale budżetowej zostały zaplanowane w wysokości niższej w stosunku do zapotrzebowania.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian między paragrafami na wniosek Rady Sołeckiej w Grucznie, które wynikają z bieżącego wykonywania budżetu.

Załączniki dostępne są w pokoju 24 w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (24 czerwca 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (1 lipca 2004, 11:03:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1596