Uchwała Nr 222/04

Uchwała Nr 222/04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 24 czerwca 2004r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. “Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię do spalania biomasy wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania oraz dociepleniem budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Grucznie ul. Ogrodowa 3”.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyrazić zgodę na zawarcie umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 64.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię do spalania biomasy wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania oraz dociepleniem budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Grucznie ul. Ogrodowa 3”.

  1. Pożyczka będzie spłacana w okresie 5 lat, z jednorocznym okresem karencji, z dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, w kolejnych ratach, zgodnie z umową.

3. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki i odsetek będzie weksel własny “in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zawarcia umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę przyznanej pożyczki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Modernizacja kotłowni w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Grucznie jest niezbędna ze względu na techniczne zużycie istniejącego kotła węglowego. Dotychczas funkcjonująca instalacja nie spełnia już wymagań stawianych przez przepisy pożarowe oraz normy ekologiczne.

Kompleksowa termomodernizacja będzie polegała na wymianie kotła na opalany biomasą oraz na wymianie instalacji c.o. wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku. Zmniejszenie strat ciepła pozwoli na zaoszczędzenie 15-20% energii rocznie a ponad trzykrotna redukcja emisji szkodliwych związków do atmosfery znacznie ograniczy uciążliwość dla otoczenia.

Projektowana modernizacja instalacji grzewczej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Grucznie współgra z planami Gminy Świecie, które zakładają ogrzewanie obiektów użyteczności publicznej paliwami pochodzącymi ze źródeł odnawialnych.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (24 czerwca 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (1 lipca 2004, 11:00:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1977