Uchwała Nr 221/04

UCHWAŁA NR 221/04

R A D Y M I E J S K I E J W ŚWIECIU

z dnia 27 maja 2004r.

w sprawie inkasa podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 6b ustawy z 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. zmian.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zmian.) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmian.),

uchwala się, co następuje:

§1 Pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych na terenach wiejskich, odbywa się
w drodze inkasa.

§2 Na inkasentów wyznacza się sołtysów.

§3 Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 2% od sumy zainkasowanych kwot.

§4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§5 Traci moc uchwała Nr 346/97 z dnia 30 grudnia 1997r. w sprawie inkasa podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości i uchwała Nr 211/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie inkasa podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
R a d y M i e j s k i e j
Jerzy Wójcik

U Z A S A D N I E N I E

Na terenie naszej Gminy pobór podatków od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego może następować w formie inkasa.

Zgodnie z powołanymi w uchwale przepisami Rada Miejska zarządza pobór podatków w drodze inkasa, wyznacza inkasentów oraz określa wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Do tej pory inkasentami były osoby fizyczne, z którymi Burmistrz zawarł umowę o prowadzenie inkasa.

Realizacja uprawnienia Rady do wyznaczenia inkasentów powinna nastąpić przez precyzyjne wskazanie na kogo obowiązek ten został nałożony. W związku z tym na inkasentów w naszej Gminie wyznacza się sołtysów.

Na podstawie uchwały powstaje stosunek administracyjno – prawny między organem podatkowym, a inkasentem.

Niniejsza uchwała jest prawem miejscowym.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 maja 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (4 czerwca 2004, 09:16:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2009