Uchwała Nr 220/04

Uchwała Nr 220 /04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 27 maja 2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Świecia umowy na dofinansowanie zadania pn. “Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Grucznie” i określenia sposobu prawidłowego zabezpieczenia wydatkowania tych środków.

           Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1 1.Wyrazić zgodę na zawarcie przez Burmistrza Świecia umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. “Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Grucznie” do kwoty 300.000,00 zł ze środków MENiS.

  1. Upoważnić Burmistrza Świecia do zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania otrzymanych środków poprzez wystawienie “weksla in blanco” na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie.

  2. Na zabezpieczenie przeznaczyć środki pochodzące z podatku od nieruchomości z okresu trwania umowy.

§ 2 Do podpisania umowy upoważnić:

  • Burmistrza Świecia – inż. Tadeusza Pogadę

  • oraz Główną Księgową – mgr Annę Chojnacką udzielającą kontrasygnaty tej czynności.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

U Z A S A D N I E N I E

W związku z rozbudową Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grucznie Gmina wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o umieszczenie w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa, zadania inwestycyjnego pn. “Budowa kompleksu sportowego przy Szkole podstawowej i Gimnazjum w Grucznie”.

Dofinansowanie w/w zadania realizowane będzie ze środków z dopłat do stawek w grach liczbowych “Totalizatora Sportowego” przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie.

Jednym z wymaganych przez MENiS dokumentów jest zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków finansowych w formie Uchwały Rady Gminy w sprawie “weksla in blanco”.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 maja 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (4 czerwca 2004, 09:10:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1895