Uchwała Nr 219/04

Uchwała Nr 219/04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej Hali Widowiskowo – Sportowej w Świeciu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
N
r 15, poz. 148 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1 1. Wyrazić zgodę na zaciągnięcie kredytu na kwotę 260.000,-zł w Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej Hali Widowiskowo – Sportowej w Świeciu.

2. Zabezpieczeniem spłaty kredytu i odsetek będzie weksel własny “in blanco” z deklaracją wekslową.

§ 2 Upoważnia się Burmistrza Świecia do zawarcia umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na zaciągnięcie 260.000,- zł kredytu.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych udzielane są preferencyjne kredyty na przygotowywane przez gminy projekty inwestycji komunalnych, przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Kredyty te oprocentowane są w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli i udzielane są
w wysokości nieprzekraczającej 80% zaplanowanych kosztów netto. Niniejszy kredyt przeznaczony będzie na współfinansowanie opracowania projektu Hali Widowiskowo – Sportowej. Wnioskowana wysokość kredytu to 260.000,-zł stanowiącą 80% kosztów netto opracowania projektu. Oprocentowanie kredytu w wysokości 0,5 redyskonta weksli jest bardzo atrakcyjne i uzasadnione ekonomicznie.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 maja 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (4 czerwca 2004, 09:06:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1951