Uchwała Nr 218/04

Uchwała Nr 218/04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 27 maja 2004r.

w sprawie przyjęcia na wniosek od Skarbu Państwa 70/1401 części zabudowanej nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Sądowej 5 oraz nieruchomości położonych we wsi Sulnówko.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późn. zmianami).

uchwala się, co następuje:

§ 1 Wyrazić zgodę na wystąpienie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 70/1401 części nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Sądowej 5 oznaczonej jako działka nr 1148/3, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 13759, zabudowanej budynkiem biurowo – mieszkalnym na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie w związku z tym, że przedmiotowa część nieruchomości ma służyć Gminie Świecie dla zaspokajania jej statutowych potrzeb.

§ 2 Wyrazić zgodę na wystąpienie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Sulnówku oznaczonych jako działki nr 42/11, nr 42/13 i nr 341/27 zapisanych w księdze wieczystej KW Nr 13689, stanowiących grunt rolny, pastwisko oraz lasy na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie, które będą stanowiły zasób gminny.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

U Z A S A D N I E N I E

Nieruchomość położona w Świeciu przy ul sądowej 5 stanowi współwłasność Gminy Świecie w 795/1401 częściach i w 606/1401 częściach Skarbu państwa. Starosta Świecki w dniu 29 grudnia 2003r. decyzją znak GN-III-7012/18/03 wygasił w 70/1401 częściach nieruchomości trwały zarząd dla Powiatowej Stacji sanitarno – Epidemiologicznej w Świeciu. Natomiast pismami z dnia 17 listopada 2003r. i 29 grudnia 2003r. znak:
GN-III-7012/18/03 wyraził zgodę na przekazanie Gminie Świecie 70/1401 części przedmiotowej nieruchomości. Udział ten składa się z 8 pomieszczeń biurowych położonych na parterze budynku. Pomieszczenia te będą służyły gminie na zaspokojenie jej statutowych potrzeb.

Nieruchomości położone w Sulnówku przeznaczone są na poszerzenie istniejącego pracowniczego ogrodu działkowego oraz oddzielenie go od kompleksu lasu państwowego. Jest to zadanie gminy wynikające z art. 7 ustawy z dnia 6 maja 1991r.
o pracowniczych ogrodach działkowych.

Pismem z dnia 9 marca 2004r. znak: GN-III-7011/3/04 Starostwo Powiatowe wyraziło zgodę na przejęcie w w/w nieruchomości.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 maja 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (4 czerwca 2004, 09:02:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2007