Uchwała Nr 217/04

UCHWAŁA NR 217/04

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na cele niezwiązane z ich budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną:

 1. Za zajęcie pasa drogowego:

     a.  chodnika, ścieżki rowerowej lub zatoki postojowej - 2,00 zł/m2/dzień

    b.  trawnika i pobocza nieutwardzonego – 1,00 zł/m2/dzień

    c. jezdni o nawierzchni utwardzonej:

 • przy zajęciu nie więcej niż 20 % szerokości jezdni – 3,00 zł/m2/dzień

 • przy zajęciu więcej niż 20 % do nie więcej niż 50 % szerokości jezdni – 4,00 zł/m2/dzień

 • przy zajęciu więcej niż 50 % do całkowitego zajęcia jezdni – 8,00 zł/m2/dzień

    d. jezdni o nawierzchni nieutwardzonej

 • przy zajęciu nie więcej niż 20 % szerokości jezdni – 2,00 zł/m2/dzień

 • przy zajęciu więcej niż 20 % do nie więcej niż 50 % szerokości jezdni – 3,00 zł/m2/dzień

 • przy zajęciu więcej niż 50 % do całkowitego zajęcia jezdni – 6,00 zł/m2/dzień

 1. Stawki opłat ulegają obniżeniu o 60% w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu budowy lub remontu budynku przylegającego do pasa drogowego.

 2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

 3. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wysokość opłaty rocznej wynosi:

  1. na obiekcie mostowym – 200,00 zł/m2/rocznie

  2. w obszarze zabudowanym – 25,00 zł/m2/rocznie

  3. poza obszarem zabudowanym – 15,00 zł/m2/rocznie

  4. za umieszczenie w pasie drogowym sieci ciepłowniczych, kanalizacyjnych i wodociągowych stawki opłat zostają obniżone o 90%

 4. Za umieszczenie w pasie drogowym reklam wysokość stawki opłaty wynosi – 1,00 zł/m2/dzień.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie zmian do ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 listopada 2003 r. Nr 200 poz. 1953) z dniem 9 czerwca traci moc Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych. Ustawa o drogach publicznych nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek ustalenia w drodze uchwały stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg do czasu wygaśnięcia ww. rozporządzenia.

Projekt uchwały uwzględnia wszystkie zalecenia zawarte w ustawie o drogach publicznych odnośnie ustalania stawek oraz przewiduje ulgi w przypadku zajmowania pasa na cele związane z rozbudową i usprawnieniem infrastruktury technicznej na terenie gminy.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 maja 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (4 czerwca 2004, 08:11:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2160