Uchwała nr 216/04

UCHWAŁA NR 216/2004

R A D Y M I E J S K I E J W Ś W I E C I U

Z DNIA 27 MAJA 2004r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 109 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami),

uchwala się co następuje:

§ 1 W uchwale Rady Miejskiej Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW na rok 2004:

- Uchwałą Nr 196/04 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2004r.,

- Zarządzeniem Nr 542/04 Burmistrza Świecia z dnia 18 marca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 594/04 Burmistrza Świecia z dnia 23 kwietnia 2004r.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 627.442,-zł, plan po zmianach wynosi 54.798.791- zł. zgodnie
z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 887.442,-zł, plan po zmianach wynosi 56.458.791,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2 Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2004 zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały,
w załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej- Przychody i wydatki GFOŚiGW zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały,w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej-Plan finansowy zadań zleconych zodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały oraz w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej-Przychody
i rozchody
budżetowe, deficyt budżetowy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Miejskim
w Świeciu.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają z wprowadzenia korekt dotacji celowych, otrzymanych środków z FOGR-u oraz zwiększenia deficytu budżetowego o 260.000,- zł.

Otrzymaliśmy zawiadomienie ze Starostwa Powiatowego w Świeciu, że Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego przyznał dotację ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Grucznie w kwocie 18.900,- zł oraz w Kosowie 21.250,- zł (rozdz. 60016). Na realizację świadczeń rodzinnych otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 900.000,- zł (rozdz. 85212) w tym 2% środków, co daje 18.000,- zł przeznaczona jest na koszty obsługi z tego 73% na wynagrodzenia z pochodnymi i 27% na pozostałe wydatki bieżące takie jak zakup materiałów biurowych, koszty eksploatacyjne. Natomiast zmniejszona została o kwotę 313.594,- zł (rozdz. 85214) dotacja celowa na wypłatę zasiłków i składek na ubezpieczenie społeczne. Wszystkie dotacje celowe wprowadzone zostały po stronie dochodów i wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Do wypłat świadczeń rodzinnych przejętych przez Gminę zatrudnione zostały dwie osoby na samodzielnych stanowiskach w tym jeden etat przesunięty został z Ośrodka Pomocy Społecznej wraz ze środkami w wysokości 26.850,- zł (rozdz. 85219), które przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (rozdz. 75023).

Do planu dochodów wprowadza się odszkodowanie z tytułu uszkodzenia samochodu służbowego “Matiz” otrzymane z towarzystwa ubezpieczeniowego w wysokości
886,- zł (rozdz. 75023).

W planie wydatków poza zmianami opisanymi powyżej dokonuje się sklasyfikowania dotacji celowych zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.

Zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej, przenosi się wpłatę ponoszoną przez Gminę w 2004r. na zwiększenie subwencji ogólnej tzw. “janosikowe” w wysokości 533.215,- zł z rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe do nowo powstałego rozdziału 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Kwotę 20.000,- zł (rozdz. 75405) zaplanowaną w Budżecie na dodatkowe służby pełniące przez Policję oraz kwotę 6.000,- zł (rozdz. 75095) ze środków zaplanowanych na nagrody i pomoc dla różnych jednostek czyli łącznie 26.000,- zł (rozdz. 75405) przeznacza się w formie darowizny na dofinansowanie zakupu paliwa przez Gminę do samochodów służbowych Policji na pełnienie patroli na terenie Gminy Świecie.

Na opracowanie projektu i budowę hali widowiskowo – sportowej w Świeciu, zwiększa się wydatki o 260.000,- zł (rozdz. 92601) zaciągając na ten cel kredyt preferencyjny z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Zwiększa się tym samym deficyt budżetowy oraz przychody Gminy o 260.000,- zł.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, które wynikają z bieżącego wykonywania budżetu.

GFOŚr i GW

W GFOŚr i GW zwiększa się przychody o kwotę 11.000,- zł otrzymaną w formie darowizny z Frantschach Świecie. Darowizna ta przeznaczona została na edukację ekologiczną zgodnie z wolą darczyńcy na zadania określone w realizowanym przez Gminę programie.

Ponadto rozdysponowuje się środki pozostałe jako planowany stan środków na koniec roku w wysokości 83.370,- zł przeznaczając je na niżej wymienione zadania.

  1. Segregację odpadów komunalnych – 70.950,- zł.

    Na zadanie to w wydatkach GFOŚr i GW przeznaczone były środki w wysokości 30.000,- zł. Chcąc kontynuować selektywną zbiórkę odpadów w Gminie należy zwiększyć plan o kwotę zabezpieczającą pokrycie kosztów do końca roku budżetowego.

  2. Modernizację sieci kanalizacyjnej na Osiedlu w Polskim Konopacie
    – 12.420,- zł.

Zadanie obejmuje uregulowanie systemu kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Polskim Konopacie. Obecnie ścieki z budynków mieszkalnych po byłym PGR odprowadzane są starym, nieszczelnym kolektorem. Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej zapobiegnie przedostawaniu się ścieków do gruntu i umożliwi skierowanie wszystkich nieczystości pochodzących z osiedla do oczyszczalni.

Załączniki do niniejszej uchwały dostępne są w pok. nr 24 w Urzędzie Miejskim w Świeciu. 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 maja 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (2 czerwca 2004, 13:06:49)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jasińska (14 czerwca 2004, 09:22:51)
Zmieniono: informacja o załącznikach

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1668