Uchwała Nr 215/04

Uchwała Nr 215/ 04

R a d y M i e j s k i e j w Ś w i e c i u

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego dla mieszkań w budynku położonym w Świeciu na OM Marianki IV przy ul. Piłsudskiego 11 wchodzącym w skład zasobów mieszkaniowych Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Na podstawie art.18 ust,2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art. 28 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1070 z późniejszymi zmianami),

uchwala się co następuje:

§1 Ustalić dla mieszkań w budynku położonym w Świeciu na OM Marianki IV przy ul.Piłsudskiego 11 wchodzącego w skład zasobów mieszkaniowych Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. stawki czynszu regulowanego za 1m2powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 6,26 zł/m2, co stanowi 4 % wartości aktualnego wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dla Powiatu Świeckiego.

§ 2 Kalkulacja stawki czynszu regulowanego stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ,rada gminy ustala dla zasobów mieszkaniowych towarzystwa stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w takiej wysokości aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie eksploatacji i remontów budynków oraz spłaty kredytu zaciągniętego na budowę.

Propozycja wysokości stawki czynszu za lokale mieszkalne w budynku przy ul.Piłsudskiego 11 w Świeciu stanowiącego własność Świeckiego TBS Sp. z o.o. została oparta na przedstawionych składnikach czynszu będących załącznikiem nr 1 do uchwały.

Do wyliczenia czynszu przyjęto aktualnie obowiązujący wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, który wynosi dla Powiatu Świeckiego 1. 878,00 zł.

Wartość czynszu regulowanego 6,26 zł/m2 stanowi 4 % wartości aktualnego w/w wskaźnika.

Załącznik Nr 1

Do uchwały Nr 215/04

Rady Miejskiej w Świeciu

Z dnia 29 kwietnia 2004

 

Kalkulacja stawki czynszu

 

 

Czynsz - składniki

Kwota w zł/m2

Spłata kredytu

3,26

Koszty eksploatacji w tym:

Konserwacji i remontów bieżących

2,00

Odpisy na remonty

0,50

Rezerwa między innymi na

Cokwartalne przeszacowania spłaty stawek kredytu

0,50

Proponowany czynsz

6,26

 

Co stanowi:

Spłata kredytu - 52 %

Koszty eksploatacji - 32 %

Odpisy na remonty - 8 %

Rezerwa - 8 %

 

Koszt eksploatacji

w tym : konserwacja i remonty bieżące

1.Koszt zarządzania

0,54

2. Utrzymanie porządku i czystości na klatce schodowej, korytarzach piwnicznych drogach dojazdowych, parkingu, oraz utrzymanie zieleni na działce , szczytywanie liczników

0,49

3. Energia elektryczna (liczniki administracyjne-klatki schodowe, piwnice, oświetlenie zewnętrzne

0,18

4. Ogrzewanie klatki schodowej + woda na cele gospodarcze

0,11

5. Usługi kominiarskie

0,05

6. Podatek od nieruchomości

0,04

7. Ubezpieczenie

0,11

8. Przeglądy techniczne

0,10

9. Pozostałe koszty np. sądowe ,operaty szacunkowe

0,08

10. Konserwacja i remonty bieżące

0,30

RAZEM

2,00

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (29 kwietnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (6 maja 2004, 15:15:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2235