Uchawała Nr 214/04

Uchwała Nr 214/04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 29 kwietnia 2004r.

w sprawie programu współpracy na 2004 r. Gminy Świecie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873),

uchwala, co następuje:

§ 1 Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmującego sferę działań publicznych w następującym zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

 1. działalności charytatywnej,

 2. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 3. ochrony i promocji zdrowia,

 4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 5. promocji, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

 6. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

 7. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 8. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

 9. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

 10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

 11. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

 12. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

 13. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

 14. ratownictwa i ochrony ludności,

 15. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

 16. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

 17. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych
  oraz o gwarancjach wolności i sumienia, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,w zakresie określonym w pkt 1 – 17.

§ 2 1. Zlecenie zadań publicznych, o których mowa w § 1 realizowane będzie w formie powierzenia lub wspierania takich działań wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie
lub dofinansowanie.

2. Dotacje udzielane będą do wysokości środków przeznaczonych na realizację tych zadań publicznych ujętych w budżecie Gminy Świecie na 2004 rok.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązała rady gmin do uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi taką działalność, określającego zakres współpracy, jej formy oraz wysokość przeznaczonych środków na finansowanie lub dofinansowanie tych zadań.

Przedstawiony w § 1 niniejszej uchwały zakres zadań publicznych obejmuje wszystkie zadania, których realizacja z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na terenie naszej gminy jest możliwa. Na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w budżecie gminy na 2004 rok przeznaczone są między innymi środki na upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki, pomoc społeczną, ochronę zabytków, ochronę przyrody, ochronę zdrowia, kulturę, wychowanie i inne.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (29 kwietnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (6 maja 2004, 15:13:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1888