Uchwała Nr 212/04

Uchwała Nr 212/04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie zasad ustalania diety dla sołtysów.

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnymDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.),

uchwala się, co następuje:

§ 1 1. Za wykonywanie obowiązków sołtysa, używanie w tym celu własnej nieruchomości oraz za podróże służbowe przysługuje dieta.

2. Dieta przysługująca sołtysowi składa się z dwóch części:

  1. części stałej w wysokości 100,- zł miesięcznie,

  2. części zmiennej, zależnej od liczby mieszkańców sołectwa w wysokości 4,30 zł na jednego mieszkańca rocznie.

§ 2 1. Roczna stawka na jednego mieszkańca rewaloryzowana będzie corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku,w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

§ 3 1. Diety wypłacane będą kwartalnie i każda rata kwartalna składać się będzie z sumy trzech miesięcznych części stałych i 25 % części zmiennej zależnej od liczby mieszkańców sołectwa.

2. Kwota diety przypadająca na każdy kwartał będzie zaokrąglona do pełnych złotych.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 roku.

§ 6 Traci moc uchwała Nr 347/97 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 1997 roku
w sprawie zasad ustalania diety oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Na terenie Gminy Świecie sołtysi otrzymują obecnie diety za wykonywanie obowiązków przewodniczącego jednostki pomocniczej w wysokości zależnej od liczby mieszkańców. Stawka tej diety jest corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przeprowadzona analiza wydatków związanych z pełnieniem funkcji sołtysa wykazała, że w niektórych, zwłaszcza małych sołectwach wysokość diety jest niewystarczająca. W związku z powyższym proponuję zmianę zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów zawartą w niniejszej uchwale.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (29 kwietnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (6 maja 2004, 15:07:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2571