Uchwała Nr 210/04

Uchwała Nr 210/04

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 29 kwietnia 2004r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świecia za rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 ),

uchwala się, co nastepuje:

§ 1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2003.

§ 2 Udzielić absolutorium Burmistrzowi Świecia za rok 2003r.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

W ciągu całego 2003 roku gmina posiadała płynność finansową
i zobowiązania realizowane były terminowo i zgodnie z przepisami oraz postanowieniami umów.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Świeciu oraz Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ocenili stopień realizacji budżetu jako prawidłowy.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, Rada Miejska zapoznała się z treścią uchwały Nr 19/S/2004 Składu Orzekającego Nr 2 RIO z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Świecia sprawozdaniu za 2003r z wykonania budżetu i planów finansowych:

  • zadań z zakresu administracji rządowej, przekazywanych ustawowo,

  • zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

  • zadań publicznych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Komisja Rewizyjna przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Świecia.

Rada zapoznała się z treścią uchwały Nr 19/Kr/2004 Składu Orzekającego Nr 2 RIO dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świecia za rok 2003 – do wniosku uwag nie wniesiono.

metryczka


Wytworzył: Rady Miejskiej w Świeciu (29 kwietnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (6 maja 2004, 14:58:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1896