Uchwała Nr 209/04

UCHWAŁA Nr 209/04

RADY MIEJSKIEJ W Ś W I E C I U

z dnia 1 kwietnia 2004 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy rozwoju gospodarczego we wsi Dworzysko z przeznaczeniem pod przemysł, składy, usługi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 14. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717),

uchwala się co następuje:

§1Przystąpić do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy rozwoju gospodarczego we wsi Dworzysko z przeznaczeniem pod przemysł, składy, usługi zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1.

§2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Teren, o którym mowa w załączonej uchwale zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Świecie posiadał przeznaczenie pod przemysł, składy i usługi (uchwała Nr 435/93 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 18 października 1993 r. i opublikowana w Dz. U. W. B. Nr 1 poz..2 z dnia 3 lutego 1994 r.). Zgodnie
z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) powyższy plan z dniem 31 grudnia 2003 r. stracił swą ważność
. W związku z tym należy opracować dla powyższego terenu plan zagospodarowania przestrzennego.

Załącznik do uchwały dostępny jest w pokoju 24 w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (1 kwietnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 kwietnia 2004, 09:09:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1825