Uchwała Nr 208/04

UCHWAŁA Nr 208/04

RADY MIEJSKIEJ W Ś W I E C I U

z dnia 1 kwietnia 2004 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego między ulicami Sportowa, Wojska Polskiego, Jesionowa zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 14. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717),

uchwala się co następuje:

§1Przystąpić do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego między ulicami Sportowa, Wojska Polskiego, Jesionowa tj. północno-zachodnia część miasta Świecia od ul. Wojska Polskiego zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1.

§2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) plany zagospodarowania przestrzennego, które zostały opracowane przed 1975 r. z dniem 31 grudnia 2003 r. straciły swą ważność. W celu realizacji budownictwa zachodzi potrzeba opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na ograniczone środki budżetowe w 2004 r. przystępujemy do opracowania planu miasta dla terenu zawartego między ulicami Sportowa, Wojska Polskiego, Jesionowa tj. północno- zachodnia część miasta Świecia od ul. Wojska Polskiego.

Załącznik do uchwały dostepny jest w pokoju 24 w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (1 kwietnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 kwietnia 2004, 09:05:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1837