Uchwała Nr 207/04

UCHWAŁA Nr 207/04

RADY MIEJSKIEJ W Ś W I E C I U

z dnia 1 kwietnia 2004 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany przeznaczenia jednostki bilansowej 17 UH na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednostkę bilansową 35US/U0 na teren przeznaczony pod usługi, składy, handel wraz z zabudową mieszkaniową oraz część terenu jednostki bilansowej 5 MW,U,A na teren parkingu na samochody osobowe w planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielniki zatwierdzonego uchwałą nr 474/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 września 2002r. i opublikowaną w Dz. U. Woj. Kujawsko- Pomorskiego Nr 122 poz. 2474 z dnia 30 października 2002r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 14. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717),

uchwala się co następuje:

§1Przystąpić do opracowania zmiany przeznaczenia jednostki bilansowej 17 UH na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednostkę bilansową 35US/U0 na teren przeznaczony pod usługi, składy, handel wraz z zabudowę mieszkaniową oraz część terenu jednostki bilansowej 5 MW,U,A na teren parkingu na samochody osobowe w planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielniki zatwierdzonego uchwałą Nr 474/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 września 2002r. i opublikowaną w Dz. U. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 122 poz. 474 z dnia 30 października 2002r. zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1.

§2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Laskowicką a Chmielniki przeznaczą teren dla jednostki bilansowej 17 UH- na usługi i handel i dla jednostki bilansowej 35US/U0- na usługi z zakresu sportu i rekreacji oraz usług z zakresu oświaty a dla jednostki bilansowej 5 MW/U/A- na zabudowę mieszkaniową, usługi i administrację. Teren oznaczony 17 UH (była Kuchnia) nabyła osoba fizyczna, która zamierza istniejący budynek przeznaczyć na mieszkania wielorodzinne, a teren oznaczony 35US/U0 (była sala sportowa) właściciel zamierza przeznaczyć pod usługi, rzemiosło, handel wraz z zabudową mieszkaniową, teren oznaczony 5 MW/U/A nabyła Gmina i część powyższego terenu zamierza się przeznaczyć na parking dla samochodów osobowych. W związku z tym zachodzi potrzeba dokonania zmian przeznaczenia funkcji dla w/w jednostek bilansowych.

Załącznik do uchwały dostepny jest w pokoju 24 w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (1 kwietnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 kwietnia 2004, 09:01:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1911