Uchwała Nr 206/04

Uchwała Nr 206/04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 1 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 206/2000 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2000r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Świeciu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 6 ust. 2, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz.779 z późn. zmianami),

uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 206/2000 Rady Miejskiej w Świeciu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 Regulaminu Straży Miejskiej w Świeciu otrzymuje nowe brzmienie:

“Straż Miejska jest umiejscowiona w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego
w Świeciu jako wydział”.,

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: “Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje Burmistrz Świecia”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Zapis paragrafu 2 dotychczasowego Regulaminu Straży Miejskiej nie precyzował rodzaju jednostki organizacyjnej, jaką stała się Straż Miejska z mocy zmiany ustawy o strażach gminnych .

Art. 6 ust. 2 ustawy o strażach gminnych stanowi, “że w uzasadnionych przypadkach rada gminy może postanowić o umiejscowieniu Komendy straży w strukturze urzędu”.

Utworzenie jednostki organizacyjnej to zorganizowanie odrębnej obsługi księgowej, nadanie m.inn. REGON i NIP.

Stan osobowy Straży Miejskiej w Świeciu, lokalizacja Komendy oraz praktyczne warunki funkcjonowania przemawiają za tym, by umiejscowiona została jako wydział w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego.

Wprowadzenie powyższej zmiany w Regulaminie Straży Miejskiej jest bezkosztowe, nie rodzi jakichkolwiek komplikacji w funkcjonowaniu Straży i ułatwia jej obsługę organizacyjno-finansową.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (1 kwietnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 kwietnia 2004, 08:57:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2038