Uchwała Nr 205/04

UCHWAŁA Nr 205/ 04

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 1 kwietnia 2004 r

w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zmianiami)
oraz art. 34 ust. 1, w związku z art. 13 ust.1 pkt 6 lit. a, art. 28 oraz art. 31 a ustawy
z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r Nr 99, poz.1079
z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznać za pomnik przyrody dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie w pierśnicy 315 cm, rosnący na działce nr 373/7 w Świeciu (w parku przy Szkole Podstawowej nr 5), obręb Przechowo.

§ 2. Ustalić, że wymienione w § 1 drzewo – pomnik przyrody, podlega szczególnej ochronie prawnej, polegającej na zakazie:

  1. wycinania, niszczenia, uszkadzania drzewa,

  2. umieszczania na drzewie tablic, napisów i innych znaków, za wyjątkiem tablic urzędowych,

  3. dokonywania zmian stosunków wodnych niekorzystnych dla drzewa,

  4. wykonywania w pobliżu drzewa prac ziemnych,

  5. wzniecania ognia w pobliżu drzewa,

  6. uszkadzania i zanieczyszczania gleby w pobliżu drzewa.

§ 3. Powierzyć opiekę nad pomnikiem przyrody uczniom Szkoły Podstawowej nr 5 w Świeciu.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

U ZA S A D N I E N I E

Dyrekcja oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Świeciu, przy współpracy z Dyrekcją Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, Ligą Ochrony Przyrody oraz Stowarzyszeniem “Straż Ochrony Przyrody”, zwrócili się do Rady Miejskiej w Świeciu z prośbą o uznanie za pomnik przyrody drzewa, gatunek dąb szypułkowy (Quercus robur), rosnącego na działce
nr 373/7 położonej w Świeciu, w parku przy szkole. Obwód drzewa w pierśnicy 315 cm oraz bardzo dobry stan zdrowotny drzewa uzasadnia prośbę Dyrekcji Szkoły, aby drzewo uznać za pomnik przyrody. Dzieci najmłodszych klas zamierzają opiekować się drzewem, co zachęci do rozwijania zainteresowań związanych z ochroną przyrody.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (1 kwietnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 kwietnia 2004, 08:55:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2305