Uchwała Nr 204/04

Uchwała nr 204/04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 1 kwietnia 2004r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ernestowo, Czaple i Wiąg gmina Świecie”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
26 listopada1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyrazić zgodę na zawarcie umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 1.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ernestowo, Czaple i Wiąg gmina Świecie”.

  1. Pożyczka będzie spłacana w okresie 5 lat, z jednorocznym okresem karencji, z dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, w kolejnych ratach, zgodnie z umową.

3. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki i odsetek będzie weksel własny “in blanco” wraz
z deklaracją wekslową.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zawarcia umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę przyznanej pożyczki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Traci moc uchwała z Rady Miejskiej Nr 87/03 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w Czaplach”.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Zadanie stanowi kontynuację porządkowania gospodarki ściekami w gminie. Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Czaplach, gdzie planuje się wybudowanie 4.385 mb kolektora grawitacyjnego, 3.881 mb kolektora tłocznego oraz 1.304 mb przykanalików.

Na budowę kanalizacji sanitarnej w Czaplach wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i otrzymaliśmy promesę przyznania środków w wysokości 1000.000 zł w 2004 roku.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (1 kwietnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 kwietnia 2004, 08:50:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2277