Uchwała Nr 203/04

Uchwała nr 203/04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 1 kwietnia 2004r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzyskach, Wielkim Konopacie
i Sulnówku”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.Wyrazić zgodę na zawarcie umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 400.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzyskach, Wielkim Konopacie i Sulnówku”.

  1. Pożyczka będzie spłacana w okresie 5 lat, z jednorocznym okresem karencji, z dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, w kolejnych ratach, zgodnie z umową.

  2. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki i odsetek będzie weksel własny “in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zawarcia umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę przyznanej pożyczki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Realizacja zadania pozwoli na rozszerzenie systemu kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich w gminie. Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Gruczno, Chrystkowo, Kosowo, Dworzysko, Wielki Konopat, i Sulnówko. Przewiduje się wykonanie 19.584 mb kanaliz
acji grawitacyjnej, 15.637 mb kanalizacji tłocznej oraz 5.875 mb przykanalików.

Na realizację tego przedsięwzięcia wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
i otrzymaliśmy promesę przyznania środków w wysokości 400 tys. złotych w 2004 r. Planujemy również uzyskać dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 7.760 tys. zł do całości zadania.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (1 kwietnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 kwietnia 2004, 08:43:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2169