Uchwała Nr 202/04

Uchwała Nr 202 / 04

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 1 kwietnia 2004 r

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok dla Gminy Świecie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)
oraz art. 4 
1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982, Nr 35, poz. 230 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje :

§1 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok dla Gminy Świecie, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjąć preliminarz jego wykonania, stanowiący załącznik Nr 2.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań gmin.

Realizacja tych zadań prowadzona jest w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przedstawiony program wraz z preliminarzem wydatków zaopiniowany został pozytywnie przez Gminną Komisję do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 202/04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 1 kwietnia 2004r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2004 rok.

ROZDZIAŁ I

1. Postanowienia ogólne

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest kontynuacją zadań realizowanych w Gminie Świecie od 1998 roku. Stanowi spis działań będących jednocześnie zadaniami gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które będą realizowane w 2004 roku.

I Cele strategiczne programu

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkomanii;

2. Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują;

3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

II Cele operacyjne programu

1. Ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych;

2. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców i instytucji gminy Świecie w sytuacjach związanych z alkoholem;

3. Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci
i młodzieży dotyczących alkoholizmu i narkomanii;

4. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu;

5. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych.

III Realizatorzy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołana Zarządzeniem Burmistrza Świecia nr 13/ 2002 z dnia 22.11.2002 r. do zadań której należy m.in.:

- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

- przeprowadzanie rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami uzależnionymi, kierowanie na badanie w przedmiocie stopnia uzależnienia,

  • współpraca ze środowiskiem trzeźwościowym,
  • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
  • współdziałanie z organami administracji publicznej,
  • opiniowanie wniosków na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Członkom komisji przysługuje dieta w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS – za każde posiedzenie.

2. Koordynator gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Inne podmioty, którym zlecane są zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

ROZDZIAŁ II

Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zadanie 1.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1. Realizacja programów after care – tzn. po podstawowym programie terapii, nie będących świadczeniami zdrowotnymi

a. programy DDA- dorosłych dzieci alkoholików

b. prowadzenie treningów umiejętności służących dalszemu zdrowieniu i rehabilitacji społecznej i rodzinnej.

2. Realizacja zadań pomocy ludziom uzależnionym po przebytym podstawowym programie terapii- programy wspierające, motywujące i podtrzymujące abstynencje.

3. Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu na szkolenia i dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Dofinansowanie udziału w konferencjach, sympozjach sympozjach innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji ludzi pracujących na rzecz uzależnionych i ich rodzin.

Zadanie 2

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1. Zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy dla członków rodzin.

2. Dofinansowanie działań i programów związanych z opieką psychologiczną i prawną dla rodzin dotkniętych problemem przemocy.

3. Finansowanie działalności grupy wsparcia dla osób współuzależnionych działającej w pomieszczeniach parafii św. Józefa na Mariankach.

4. Pogłębianie współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwestii przemocy nad rodziną na podłożu alkoholizmu (Ośrodek Interwencji Kryzysowej).

5. Opracowanie materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy w gminie Świecie.

Zadanie 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Dla realizacji powyższego zakresu działań należy:

1.Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych ( Spójrz inaczej, Drugi Elementarz, Nasze Spotkania).

2. Finansowanie działalności Świetlic profilaktyczno-wychowawczych,, Gniazdo’’

3. Promowanie nowych, bardziej skutecznych programów profilaktycznych, opracowań autorskich i pilotażowych, zakup prenumeraty pism, periodyków, oraz literatury fachowej.

4. Dofinansowanie programów autorskich przygotowanych w ramach szkolnych programów profilaktycznych.

5. Organizowanie i finansowanie kampanii profilaktycznych: lokalnych i udział w ogólnopolskich

6. Promocja imprez bezalkoholowych, zdrowego stylu życia m.in. dyskoteki, bale dla dorosłych, zawody sportowe itp.

7. Dofinansowanie profilaktycznych i terapeutycznych obozów dla dzieci i młodzieży;

8. Dofinansowanie szkoleń organizowanych w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki;

9. Prowadzenie szkoleń dla sprzedawców i właścicieli sklepów handlujących napojami alkoholowymi;

10.Współpraca z organizacjami pozarządowymi i związkami wyznaniowymi w zakresie promocji zdrowia i propagowania trzeźwych obyczajów;

11. Edukacja publiczna- prezentacja w mediach wiedzy na temat problemów związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu.

Zadanie 4

Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

1. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w ramach limitu z uwzględnieniem wielkości sklepu, począwszy od placówek o największej powierzchni;

2. Zakaz wystawiania wszelkiego rodzaju stolików przeznaczonych do konsumpcji napojów alkoholowych przed sklepem;

3. Wprowadzenie zasady zwrotu zezwoleń do Referatu RGWPPG Urzędu Miejskiego w Świeci w przypadku upływu terminu ważności, likwidacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych, zmiany użytkownika, zmiany rodzaju działalności, nie dokonania w określonym terminie kolejnej wpłaty za zezwolenie na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, albo wydania decyzji administracyjnej o cofnięciu zezwolenia;

4. Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych stosunku do handlujących napojami alkoholowymi;

5. Interweniowanie w stosunku do osób łamiących zakaz reklamy alkoholu;

6. Szkolenie i informowanie sprzedawców( szczegółowe zasady wydawania zezwoleń na druku).

Zadanie 5

Wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1. Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi programy o charakterze profesjonalnym.

a. wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swe działania statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;

b. współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych szczególnie AA, Al.-anon, Al.-ateen;

2. Współpraca z innymi organizacjami jednostkami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 202/04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 1 kwietnia 2004r.

PRELIMINARZ

na wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

Na realizację zadań Gminnego programu PRPA w budżecie zabezpieczono na 2004 rok kwotę 350.000,00 zł. Środki te zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi muszą zostać przeznaczone na realizacją gminnego programu.

I Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 151.350 zł

  1. Realizacja programu profilaktycznego ,, Spójrz inaczej’’ 70.000 zł

2. Funkcjonowanie komisji 17.000 zł

3. Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych 3.500 zł

4. Poradnia Odwykowa 20.500 zł

5. Oddział terapii uzależnień 10.000 zł

6. Realizacja programów autorskich, zadania zlecone dla

organizacji pozarządowych, grup trzeźwościowych 30.350 zł

II Świetlica Profilaktyczno -wychowawcza ,, Gniazdo’’ 68.000 zł

  • wyżywienie -25.000 zł

  • art. papiernicze, drogeryjne –6.500 zł

  • opłaty eksploatacyjne – 3.500 zł

  • wypoczynek letni –33.000 zł

Płace 130.650 zł

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (1 kwietnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 kwietnia 2004, 08:34:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1883