Uchwała Nr 201/04

Uchwała Nr 201/ 04

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 1 kwietnia 2004r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Gruczno.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami),

uchwala się co następuje:

§ 1 Nadać nazwę Gen. Józefa Bema ulicy stanowiącej działki nr 177/3, nr 176/10,
nr 175/3, nr 174/3, część nr 173 i nr 172/2 położone we wsi Gruczno, zgodnie z mapą stanowiącą załącznik Nr 1.

§ 2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

W związku z wykupem przez Gminę Świecie gruntu pod drogę oraz zabudowaniem istniejących przy przedmiotowej drodze działek budowlanych wystąpiła konieczność nadania nazwy w/w ulicy we wsi Gruczno.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (1 kwietnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 kwietnia 2004, 08:31:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1688